Бъдещи филолози търсят успешна реализация на пазара на труда

Резултатите от успешно приключения си проект „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления“ ще представи днес Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В рамките на 20 месеца проектът се изпълняваше съвместно с компания  за аутсорсинг услуги. Общата стойност на изпълнените дейности е близо 250 хил. лв., обясни ръководителят на проекта доц. д-р Станка Козарова.

В рамките на проекта са извършени двупосочни анализи, целта на които е да установят какъв потенциал има Филологическият факултет да отговори на новите потребности на пазара. Проучено бе също какви изисквания за нови умения, нагласи и компетентности има към специалистите на факултета и какви нови методи на преподаване трябва да се въведат.

След откриване на пропуските в учебните планове и програми са изготвени предложения за адаптиране и надграждане чрез създаване на пазарно ориентирани модули.

Проектът засяга пряко 2 000 студенти от двете хуманитарни направления, по които се обучават студентите във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“: „Филология“ и „Педагогика на обучението по…“. Техните академични знания бяха адаптирани и надградени в съответствие с динамиката на потребностите на пазара на труда чрез създаване на пазарно ориентирани модули в учебните планове и програми.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Подобни статии

Top