В РИОСВ – Пловдив ще се проведе обучение по програма LIFE

В РИОСВ – Пловдив ще се проведе обучение по европейската програма LIFE, която съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството на околната среда, ресурсната ефективност и ограничаване на изменението на климата за периода до 31 декември 2020 г.

Допустими бенефициенти по програмата са публични организации на национално, регионално и местно ниво, НПО и изследователски институти, представители на бизнеса, както и секторни организации, въвлечени в изпълнението на дейности, свързани с изменението на климата.
Програма LIFE има структури във всяка страна-членка на ЕС. За България националното звено за контакт е Министерството на околната среда и водите – дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“. През 2016 г. бяха създадени и 6 регионални контактни точки по Програмата, като РИОСВ – Пловдив е определена за една от тях.

Очаква се през май 2017 г. да бъда обявена нова покана за проектни предложения. Общият бюджет на програмата за периода 2014 – 2017 г. е 1 796 242 000 евро, от които 1 347 074 499 евро – за околната среда и 449 167 501 евро – за действия по климата.

Обучението по програма LIFE ще се проведе на 6 април 2017 г. от 10 до 15.30 часа в РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица“ № 122, ет. ІІ.

Подобни статии

Top