В „Южен“ заличиха адресните регистрации на 38 бивши студенти

Със своя заповед кметът на район „Южен“ Борислав Инчев заличи адресните регистрации на 38 лица, от които 6 по постоянен адрес и 32 по настоящ. Съгласно заповедта са заличени адресите на студенти от общежитие „Медицински колеж“ – гр. Пловдив, нефигуриращи в предоставения актуален списък, на ректора на Медицинския университет.

Заповедта, издадена от Кмета на район „Южен“ е на основание чл. 99б, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация, който гласи:

„В началото на всяка учебна година ректорите на висшите училища предоставят на съответните органи по чл. 92, ал. 1 актуален списък на лицата, настанени в студентски общежития, като броят на лицата, настанени в една стая, не може да надвишава броя на леглата в нея. Адресните регистрации на лица, които не са включени в списъците по изречение първо, се заличават със заповед на органа по чл. 92, ал. 1“ от ЗГР.

Ако искат да имат постоянен адрес заличените трябва да заявят това в съответното населено място и да подменят личните си документи. Лицата със заличена адресна регистрация по настоящ адрес следва пък да заявят актуален настоящ адрес в службите ГРАО на съответното населено място.

От администрацията на „Южен“ напомнят също, че съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за гражданската регистрация, считано от 21.07.2015 г.: По смисъла на този закон: „Лица, които обичайно могат да обитават жилище“ е максималният брой лица, които могат да обитават дадено жилище, като на едно лице се падат не по-малко от 10 кв. метра жилищна площ.

 

Подобни статии

Top