Депа в Пловдивско приемат строителни отпадъци

От месец юли инсталацията за строителни отпадъци в село Първенец не се използва за третиране на инертни (строителни) материали.

РИОСВ – Пловдив напомня, чe строителни отпадъци могат да се извозват на депата в Асеновград, Карлово, Цалапица и Шишманци. Единствената клетка за инертни материали се намира на сметището в Асеновград. На депата в Карлово, Цалапица и Шишманци могат да се извозват строителни отпадъци с цел оползотворяването им. Преди депониране трябва да се спазват изискванията на Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Според нея лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, трябва да прилагат определен ред при третирането им. Toй включва подготовка за повторна употреба, рециклиране на строителни материали, които не могат да бъдат повторно употребявани, оползотворяване в обратни насипи и за получаване на енергия, както и обезвреждане на отпадъци, които не могат да бъдат употребени, оползотворени или рециклирани по друг начин.

Подобни статии

Top