Държавата прехвърля на Общината акциите си в "Свободна зона – Пловдив" - DC news

Държавата прехвърля на Общината акциите си в „Свободна зона – Пловдив“

Правителството даде съгласие за безвъзмездно прехвърляне на притежаваните от държавата акции от капитала на „Свободна зона – Пловдив“ АД на община Пловдив. Очаква се прехвърлянето на акциите да създаде условия за повишаване на конкурентоспособността на дружеството и ефективността на неговото управление.

„Свободна зона – Пловдив” АД е с регистриран капитал в размер на 1 530 120 лева, разпределен в 306 024 броя обикновени поименни акции с номинал от 5 лева всяка. Държавата, чрез Министерството на финансите, притежава 141 988 броя акции (46.4%) на обща номинална стойност 709 940 лева.

Предвид размера на акционерното участие, държавата няма възможност да влияе пряко върху осъществяваната дейност и да определя стопанската и търговска политика на предприятието.

Притежаваните от държавата акции от капитала на дружеството многократно са предлагани на централизирани тръжни сесии за приватизация, като към тях не е изразен инвестиционен интерес и продажби не са реализирани.

Към момента община Пловдив притежава 119 558 броя акции, или 39.07% от капитала на „Свободна зона – Пловдив“ АД. С придобиването на държавния дял от капитала на дружеството, участието на община Пловдив ще достигне 85.47%, което ще позволи приемането на стратегически корпоративни решения по управлението и развитието на предприятието.

Подобни статии

Top