„Еолит“ се отказва от намерението си за изграждане на кариера над Храбрино

Kметът Павел Михайлов обяви решението на фирмата на събрание в селото

Фирма „Еолит“ прекратява процедурата за изграждане на кариера за добив на гнайсошисти в землището на Храбрино. Решението на фирмата оповести кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов на събрание пред жителите на селото.

Община „Родопи“ и фирмата-инвеститор подписаха протокол-споразумение, чрез което фирмата се задължава в седемдневен срок да оттегли заявеното в РИОСВ-Пловдив заявено инвестиционно намерение за изграждане на кариера в концесионна площ „Бунилото“. В същия срок фирмата трябва да подаде искане към Министерството на енергетиката за прекратяване на Договор от 15.07.2014 година между МЕ и „Еолит“ ООД.

В качеството си на кмет на община „Родопи“ Павел Михайлов се задължава в срок от три дни, след предоставяне на документите , с които е оттеглено инвестиционното предложение и е входирано Заявлението за прекратяване на Договора с МЕ, да издаде заповед, с която да бъде отменено свиканото Общо събрание на населението на Храбрино.

Ако фирма „Еолит“ не изпълни договорените ангажименти в споразумението, кметът на общината поема задължението да проведе насроченото за 17.07.2024 година събрание според Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Събранието е насрочено за 18:30 часа.

Ако се стигне до своеобразния местен референдум жителите на Храбрино трябва да отговорят на следния въпрос: „Против ли сте Община „Родопи“, чрез кмет и/или Общински съвет да позволи промяна предназначението на имоти –публична общинска собственост, частна общинска собственост и общинска собственост, находящи се в местност „Камък“ и „Отоманица“ в землището на село Храбрино за изграждане на кариера за добив на гнайскошисти в концесионна площ „Бунилото“, община „Родопи“, област Пловдив чрез ПУП-ПРЗ“.

В протокола-споразумение „Еолит“ ООД заявява, че след като са се запознали със становището на кмета на общината, кмета на селото и мнението на жителите на Храбрино, ще се съобразят с обстоятелствата и ще оттеглят инвестиционното си намерение. Търговската печалба не е на всяка цена, като всеки следва да се ръководи от Законите, но и от благото и ползите за обществото, коментират в мотивите си от „Еолит“.

Кметът Павел Михайлов изразява своите опасения от реализацията на такава кариера, поради отрицателното въздействие, което тя ще има върху околната среда.

Целите, които сме си поставили е да превърнем община „Родопи“ в най-доброто място за живеене- по отношение на инвестиции за жилищно строителство, за туризъм, чист въздух и зелена екосистема“, категоричен е Михайлов.

Той благодари за изразената гражданска позиция, да защитят чистотата на природата, на жителите на Храбрино и подкрепата на населението на община „Родопи“ ,чрез подписка и чрез кметовете. и общински съветници по населени места.