Забраниха продажбата на животни в Пловдивско

Областният управител Здравко Димитров разпореди нови спешни мерки във
връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на вирусното
заболяване по едрите преживни животни Заразен нодуларен дерматит (Lumpy
skin disease – LSD) и предотвратяване разпространението на болестта на
територията на област Пловдив.

На спешно заседание на Областната епизоотична комисия бяха разпоредени следните спешни мерки:

 1. Кметовете на общини да свикат в срок до 22.04.2016 г. комисиите във връзка с чл.2, ал.3 и 4 от Наредба 22/10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС за определяне на местата за загробване на умрели и принудително убити животни. Да приведат в готовност наличната земекопна техника.
 2. Забранява се провеждане на пазари и изложби на едри преживни животни /ЕПЖ/ на територията на Пловдивска област. Да се уведомят собствениците,  управителите и регистрираните лекари, обслужващи пазарите в град Раковски  – кв. Секирово и Асеновград.
 3. Забранява се движението на едри преживни животни, с изключение на
  транзитно преминаващи и такива, предназначени за незабавно клане до
  месодобивно предприятие (кланица) и след извършен клиничен преглед,
  термометриране, обработка с инсектициди и дезинфекция на превозното
  средство преди излизане от обекта.
 4. Животните, предназначени за незабавно клане, произхождащи от Пловдивска
  област могат да се колят САМО в кланици, разположени на територията на
  областта. Движението да се осъществява след получено разрешение от ЦУ
  на БАБХ.
 5. Регистрираните ветеринарни лекари да извършват ежедневни клинични прегледи за Заразен нодуларен дерматит на ЕПЖ в обслужваните от тях животновъдни обекти. Ветеринарните лекари да извършат инвентаризация на
  ЕПЖ и да актуализират данните. Те трябва да уведомяват незабавно официалните ветеринарни лекари на съответната община при констатиране на
  клинични признаци, характерни за болеста ЗНД. Лекарите трябва да запознаят лицата, отглеждащи ЕПЖ с клиниката на болестта ЗНД, спазване на мерките за биосигурност в животновъдните обекти за ЕПЖ.
 6. Забранява се целево придвижване на диви преживни животни между ловните
  стопанства. Служителите на Изпълнителната агенция по горите и нейните
  териториални звена да информират незабавно директора на ОДБХ Пловдив за
  промяна на здравния статус и поведението на дивите преживни животни.
  При констатиране на нерегламентирано транспортиране на животни, органите
  на МВР да уведомяват ОДБХ Пловдив.
 7. Собствениците на обекти с едри преживни животни трябва да предприемат
  мерки, свързани с режима на влизане и излизане, ограждане, охрана на
  обектите, предоставяне на индивидуално предпазно облекло на лицата,
  влизащи в обекта.
 8. Да организират извършване на дезинфекция на всички превозни средства,
  влизащи и излизащи от обекта.
 9. Да организират поставянето на дезинфекционни площадки на входа и изхода
  на обекта.
 10. Да извършват дезинфекции и дезинсекции, засилят мерките за биосигурност,
  включително мерките за борба с векторните преносители на болестта
  (комари, мухи и кърлежи).
 11. Да информират незабавно съответния официален или регистриран ветеринарен
  лекар при съмнение на заболяване и/или смъртност.
 12. Да избягват събирания с други фермери и категорично да избягват
  посещението на доказано заразени ферми.
 13. Трябва да използват работното си облекло само в рамките на фермата.
 14. Категорично се забранява нелегалната търговия с животни.
 15. Необходимо е да се поддържа постоянна връзка с обслужващия обекта
  ветеринарен лекар, както и с официалния лекар за общината, особено при
  поява на съмнение за заболяването

Снимка: bgfermer.bg

Подобни статии

Top