Затвориха цеха за дървени въглища в Красново

цех

РИОСВ – Пловдив издаде предписание за спиране на производството на цеха за дървени въглища в село Красново до привеждане на дейността в съответствие с нормативните изисквания.

Обектът може да заработи отново, след като представи резултати от измервания, от които да е видно, че всички показатели са в нормите.

При контролните измервания, проведени на 14 и 15 септември 2015г., от експертите бяха установени превишения само по показател въглероден оксид за две от ретортите в цеха. За едната пещ завишените стойности са 13,5 пъти, а за другата – 11,5 пъти.

За констатираните превишени норми на дружеството ще бъде наложена санкция по реда на чл. 69 а от Закона за опазване на околната среда.

Цехът за производство на дървени въглища в село Красново на „АИБО-С“ ЕООД притежава удостоверение за въвеждане в редовна експлоатация, издадено от главния архитект на община Хисаря по реда на Закона за устройство на територията.

При издаването му не се е съобразила с изискването на Закона за чистота на атмосферния въздух и не е изискала протоколи от измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекта.

Ако тези данни бяха налични, би следвало община Хисаря да не издава Удостоверение за въвеждане в редовна експлоатация.

По отношение на изискванията за хигиенни отстояния на обектите от жилищни сгради, компетенцията е на Министерството на здравеопазването.

Наредбата, регламентираща тези отстояния (Наредба № 7/25.05.1992г), е отменена от 17.05.2011г. РИОСВ – Пловдив няма правомощия в определянето на отстоянието на обектите от жилищни райони.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top