За втори път конкурс „Наздравица за любовта“ в Асеновград

Община Асеновград за втори път събира творби за Националния поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта”.   Конкурсът е част от събитията, съпътстващи традиционната надпревара „Най-добро домашно вино“. Вижте регламента и участвайте!

Регламент:

Откакто Асеновград се помни, все вино е правил, и то хубаво. А хубавото вино се прави с много любов и вдъхновение. „Наздравица за любовта” е продължител на богатите литературни традиции на творците от Асеновград. Финансира се и се организира от Община Асеновград.

Тема на конкурса е опияняващата като лудо вино любов.

Конкурсът е анонимен. В него могат да участват автори, навършили 18 г. от цялата страна. Всеки автор може да представи до 3 /три/ стихотворения. Творбите трябва да бъдат предоставени на хартиен носител, копирани в 3 екземпляра, неподписани и без обозначение на авторство под каквато и да било форма, и поставени в голям пощенски плик. Творците от Асеновград да приложат 4 екземпляра.

Участниците попълват декларация за авторство по образец. В по-малък ненадписан запечатан плик трябва да се приложи декларацията за авторство по образец с посочени личните данни на участника: трите имена, адрес, дата на раждане, телефон за връзка, е-mail.

Представените творби и декларацията задължително трябва да бъдат написани на компютър или на пишеща машина.

Творбите трябва да са на български език, непубликувани в печатни или Интернет издания към момента на обявяване на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Срок за изпращане на творбите до 30.12.2014 г.

Стиховете трябва да се изпращат на адрес: Община Асеновград, площад „Акад. Николай Хайтов” № 9, направление „Култура”, тел. 0331/62161.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикуванив сайта на Община Асеновград www.assenovgrad.com.

Официалното обявяване на наградените творби ще се състои на 30 януари от 17:30 ч. в Градска библиотека „Паисий Хилендарски”. Всички разходи по участие в конкурса, включително дневни и пътни по престоя им в гр. Асеновград по време на обявяване на наградените, са за сметка на авторите.

Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Награден фонд:

Първа награда- 500 лв.
Втора награда- 400 лв.
Трета награда-300 лв.

Предвидени са две поощрения по 100 лв., както и награда за най-успешно представил се поет от Асеновград.

Ръкописите не се връщат. Организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел популяризиране и презентиране на конкурса. Валидна е датата на пощенското клеймо на плика.

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на трети лица. С изпращане на творбите за участие в конкурса участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

 

Подобни статии

Top