Избират новия ректор на Аграрния университет

Кандидатите са двама от досегашните заместник-ректори

Двама са кандидатите за ректор на Аграрен университет- Пловдив, след като мандатът на настоящия проф. д-р Христина Янчева изтече и тя няма право да се кандидатира за нов. Това са доц. д-р Боряна Иванова, досега заемаща длъжност заместник-ректор по учебната дейност, и проф. д-р Владислав Попов, досега заемащ длъжността заместник-ректор по научната и проектната дейност. 

Изборът е насрочен, когато се свиква Общо събрание на Аграрен университет- Пловдив. Тогава освен нов ректор, 167-те делегати ще изберат нов академичен съвет на висшето училище. 

Доц. д-р Боряна Иванова е завършила УНСС – София, където е придобива бакалавърска, магистърска и докторска степени по икономика и управление на селското стопанство. Постъпва на работа в Аграрен университет – Пловдив през 2001 г. като асистент и последователно заема длъжностите старши и главен асистент, а през 2012 г. придобива академичната длъжност „доцент“. Била е научен секретар на катедра „Икономика“ от 2002 г. до 2011 г. През мандат 2011-2015 г. е директор на Учебно-информационния център на Аграрен университет, а през мандати 2015-2019 г. и 2019-2023 г. е заместник-ректор с ресор „Учебна дейност и акредитация“. 
Има над 40 публикации и участва в повече от 20 вътрешни, национални и международни проекти. Научните й интереси са в сферата на развитието на селските райони, групите на производители, възможностите за развитие и утвърждаване на принципите на био и кръговата икономика, хранителната и енергийна сигурност. Специализирала е в Германия, Франция, Румъния и Русия. Владее английски и руски език.

Проф. д-р Владислав Попов следва в Тимирязевската селскостопанска академия в Москва, а по-късно придобива бакалавърска и магистърска степен от ВСИ-Пловдив, специалност Растителна защита със специализация Агроекология. Втора магистатура завършва в Аграрния университет във Вагенинген, Нидерландия, а докторската си степен придобива в Университета на Западен Сидни, Австралия. Академичната длъжност „доцент“ в научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ придобива през 2009 г. в Катедра Агроекология на Аграрен университет- Пловдив, а „професор“- през 2014 г в същата. Заема длъжността Председател на Общото събрание на Аграрен университет- Пловдив в периода 2017-2020 г. и заместник-ректор по научната и проектна дейност на университета в мандат 2020-2024 г. 
Международен научен експерт и съветник е в областите растителна защита, агроекология, биологично производство и биоикономика, автор на над 110 научни и приложни трудове. Член е на Държавната комисия за мониторинг и оценка на Фонд „Научни изследвания“ към МОН (2016-2023). Председател на Изпълнителния съвет и национален координатор на Националната научна програма (ННП) на МОН „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ 2018-2023 г. и координатор на ННП „Интелигентно растениевъдство“ (2021-2024). Член на Постоянната комисия за научни изследвания в земеделието (SCAR) към Европейската комисия, Управителния съвет на Европейския Форум на храните към Европейския парламент (2020-2023г.) и заместник-председател на Европейската научна инфраструктура LifeWatch ERIC. Ръководи и участва в проекти на Европейската фондация за обучение (ETF), Европейския институт за иновации и технологии (EIT-Food) и Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO). Експерт-оценител е в Изпълнителна Агенция за изследвания на Европейската комисия (EC-REA). Владее английски и руски език.