Извънредна проверка на инсталация за биогаз в Труд - DC news

Извънредна проверка на инсталация за биогаз в Труд

Експерти на РИОСВ – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ извършиха проверка по жалба на инициативен комитет от с. Труд.

Жителите на селото се оплакаха от задушливи миризми и вливане на отпадъчни води в река Пясъчник от централа за производство на електроенергия чрез използване на биомаса. Обектът е експлоатиран от „Билд Инвест сит“ ЕООД.

Проверката установява нерегламентирано заустване в реката на отпадъчни води с битово-фекален характер, за което ще бъде съставен акт за административно нарушение. При обследването не е установена миризма около обекта и в населеното място.

Такава е усетена само на територията на централата. Не се използват суровини, които не са разрешени. Няма и превишаване на нормите за шум. При проверката са присъствали представители на Инициативния комитет, но не са били допуснати до обекта.

През последната година в с. Труд са извършени 7 проверки от РИОСВ – Пловдив по сигнали на местни жители. Направени са и две планови – едната е свързана с контролни измервания на емисиите в атмосферния въздух от комина на когенератора, а другата – с дневни еквивалентни нива на шум, излъчван в околната среда от обекта.

Установени са превишения на нормите за азотни и серни оксиди, за което на дружеството ще бъде наложена месечна санкция.

Снимка: agronovinite.com

Top