Кабинетът планира 99 законопроекта за първото полугодие

Отпуснаха пари за строежа на Колодрума в Пловдив

Правителството ще приеме на утре законодателната си програма за първите шест месеца на 2015 г. В нея са включени 99 законопроекта, като сред тях са предложения за промени в приоритетни за правителството области като електронното управление, управлението на средствата от Европейския съюз, гарантиране независимостта на съдебната система, подпомагане на отговорното родителство, реформата в областта на здравеопазването и др.

Предвижда се да бъдат направени промени в законите за регистър БУЛСТАТ (създава се възможност за приемането на изискуемите документи по електронен път по отношение на всички задължения за информиране), за съдебната власт (за въвеждане на мерки, предвидени в актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система), за юридическите лица с нестопанска цел (изграждане на механизъм за финансиране на НПО и осигуряване на подкрепа за развитие на гражданското общество), за семейните помощи за деца (подобряване ефективността и целенасочеността на семейните помощи), на Кодекса на труда (отпадане утвърждаването на график за ползване на платен годишен отпуск в предприятия с под 10 души персонал). Промени ще бъдат направени в Закона за водите с цел създаване на единен контролен орган по отношение техническата изправност на язовирните стени. Разработват се закони за електронното управление и за управлението на средствата от ЕС.

Част от законопроектите ще бъдат гледани още на утрешното заседание на кабинета. Това са новият закон за фискален съвет и корективни механизми, с който се създава независим консултативен орган по въпросите на фискалното управление, както и законопроектът за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. С него се отстраняват несъответствия с европейското законодателство.

Очаква се да бъде приета Наредбата за организацията на Единната система за туристическа информация и да бъде създаден Национален съвет по миграция и интеграция като консултативен орган за формулиране на държавните политики в областта на миграцията и интеграцията на чужденци, търсещи или получили закрила в България, и за координиране на изпълнението им.

Подобни статии

Top