Какво следва след отнемането на лиценза на КТБ? - DC news

Какво следва след отнемането на лиценза на КТБ?

Разрешиха на КТБ и банка Виктория платежни операции

След обявяването на официалното решение на БНБ за отнемането на лиценза на КТБ, възникват редица практически въпроси, които вълнуват над 300 000 вложители с гарантирани депозити. Ето отговорите на някои от тях.

Какво означава отнемането на лиценза?

Това е първа стъпка към ликвидацията на банката. С акта за отнемане на лиценза БНБ назначава квестори, ако такива не са били назначени преди това. Едновременно с това БНБ отправя искане до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност, като за това са предвидени изключително кратки срокове, обяснява специализираният сайт economix.bg.

Възможно ли е обжалване?

Актът за отнемане на лиценза може да се обжалва пред ВАС от заинтересованите лица – вложителите, акционерите на банката и прочие. В случаите, когато този акт не е влязъл в сила поради обжалването му, съдът спира производството до приключване на делата.

Това не е пречка за налагане на предварителни обезпечителни мерки.

Откриването на производство по несъстоятелност може да се обжалва само от БНБ, квесторите и прокуратурата.

 

Какво следва?

Отнемането на лиценза на практика е последното решение на БНБ. След това процесът се предава на Фонда за гарантиране на влоговете, който назначава двама синдици измежду включените в одобрен от БНБ списък (не е публикуван).

От датата на решението за отнемане на лиценза за банкова дейност на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции не могат да се извършват разпоредителни сделки и действия с имуществото на банката. Спира се събирането, предоговарянето или обезпечаване на вземания срещу банката, „както и изпълнението на нейни парични задължения, независимо от начина на изпълнение“. Вземанията на вложителите в банката в чужда валута се превръщат в левове.

Възможно ли е да се предложи план за оздравяне на банка след отнемане на лиценза?

Не. Законът за банковата несъстоятелност (ЗБН) изрично изключва това.

Вярно ли е, че всички кредити стават предсрочно изискуеми при фалит на банка?

Не. Единствено могат да бъдат предприети мерки спрямо кредити, сключени при необичайни условия и това може да стане още по време на специалния надзор.

Ще се плащат ли лихви, дължими след датата на фалит?

Ако в договора е предвидено, че лихвата се изплаща на падежа на депозита и той е след датата на фалита, това не отменя начисляването на дължимите лихви.

Изплащането на законна или договорна лихва върху необезпечено вземане, дължима след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност за банката е възможно след удовлетворяването на останалите кредитори по чл. 94 от ЗБН.

Кога ще се изплащат гарантираните депозити?

Парламентът гласува решение, с което се самозадължи да внесе законови поправки, предвиждащи незабавно изплащане на гарантираните депозити.

До момента няма внесен законопроект в този дух. Това означава, че важи действащият закон, а той предвижда, че изплащането на гарантираните депозити започва не по-късно от 20 работни дни от датата на решението за отнемане на лиценза – тоест от 5 декември 2014 г.

Подобни статии

Top