Кметът на Пловдив Костадин Димитров свиква консултации за секционните комисии

Консултациите ще се проведат от 16.00 часа в сградата на Община Пловдив

Във връзка с предстоящите на 09 юни2024 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание и във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК и Решение № 19-ЕП-НС/25.04.2024г. на РИК 16 Пловдив кметът на Община Пловдив Костадин Димитров отправя към парламентарно представените партии и коалиции от партии в 49-ото Народно събрание покана за участие в консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК)  на територията на Община Пловдив.

Консултациите ще се проведат от 16.00 часа в сградата на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, Заседателна зала – 2 етаж.

На консултациите представителите на партиите и коалициите от партии следва да представят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:
  2. наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  3. имената и ЕГН на предложените лица;
  4. длъжността в комисията, за която се предлагат;
  5. образование, специалност на предложеното лице;
  6. телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  7. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09 април 2024г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-ото Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  8. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица (оригинал или заверено копие);
  9. Писмено предложение за резервни членове на СИК, което да съдържа данните, посочени в т. 1.