„Куршум джамия“ остава  собственост на Община Карлово

Определението на ВКС не подлежи на обжалване

Върховният касационен съд не допусна до касационно обжалване и остави в сила решение на  Пловдивския апелативен съд, с което е отменeно  изцяло решение на Окръжен съд – Пловдив от 03.10.2013 г., с което Община Карлово е осъдена да предаде на Мюсюлманско изповедание като на собственик владението на „Куршум джамия“ в гр. Карлово, ведно с терена, върху който тя е построена. „Куршум джамия“ остава  собственост на Община Карлово.

Върховните  съдии не са констатирали при проверката си нарушение на закона или явна необоснованост, които да са довели до постановяване на неправилен съдебен акт.

Определението на ВКС не подлежи на обжалване.

През декември 2022 г. съдиите от Апелативен съд – Пловдив приемат, че до 9.09.1944 г. имотът е бил собственост на Карловската мюсюлманска вероизповедна община, правоприемник на която е Мюсюлманско изповедание. След това без правно основание имотът е отнет от Държавата и е придобил статут на публична общинска собственост, който е пречка за реституирането му на Мюсюлманско изповедание.

По плана от 1998 г. теренът е отреден за зеленина, което благоустройствено мероприятие е реализирано чрез оформянето на зелени площи с алеи и пейки за отдих.

Находящата се в него „Куршум джамия“, с оглед характера й на култова сграда, общодостъпна като разположена в терен за парк и отдих, с историческа значимост предвид битието й през различни векове и епохи на развитие на населеното място и архитектурно-художествена ценност, каквато й е призната с обявяването й през 1976 г. за недвижим архитектурно-художествен паметник на културата, също е предназначена за трайно задоволяване на културните потребности на населението на гр. Карлово и околността.

Тъй като се касае за обекти, трайно предназначени за обществено ползване, те са със статут на публична общинска собственост.

По тези решаващи съображения искът за собственост, предявен от Мюсюлманско изповедание против Община Карлово, е отхвърлен.