Набират документи за лични асистенти и потребители в Асеновград

Стартира приемът на документи за лични асистенти, домашни помощници  и потребители на услугата по проект „Подкрепа за независим живот“ в Асеновград. Документите ще се приемат от 1 април 2016 г. /петък/ до 15 април /петък/ в офиса на Домашен социален патронаж.

За потребители на услугите могат да кандидатстват хора с увреждания, включително и деца с увреждания, както и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Необходими документи за кандидат-потребители:
1.Заявлението по образец-приложение № 1 , към което се прилагат следните документи:

 • Документ за самоличност/за справка/, а за дете –копие на удостоверение за раждане ;
 • Копие на документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител ;
 • Копие на медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, амбулаторен картон, с данни за личния лекар на кандидата /ако има такъв /, други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на детето, лицето/епикризи и други/;
 • Копие на документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата –ако е приложимо;
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни /по образец-приложение № 2/;
 • Декларация, че към момента на кандидатстването не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по проекти, финансирани от ЕС, или по програми и проекти финансирани от други източници или по друг ред /по образец-приложение № 3 /ако е приложимо ;
 • Декларация, че към момента на кандидатстването ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по проекти, финансирани от ЕС, или по програми и проекти финансирани от други източници или по друг ред /по образец-приложение № 4/ ако е приложимо ;
 • Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата , когато не се подава лично.

За лични асистенти и/или за домашни помощници – персонал за предоставяне на услугите в Звеното за услуги в домашна среда по проекта, могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст.

Необходими документи за кандидатите за лични асистенти и /или домашни помощници:
1. заявлението по образец–Приложение № 1, към което се прилагат следните документи:

 • Документ за самоличност – за справка
 • Автобиография
 • Копие от документ за завършено образование
 • Служебна бележка, относно регистрацията в Бюро по труда /акокандидатът е безработен и е регистриран в Бюро по труда/
 • Служебна бележка от местоработата /ако кандидатът работи/;
 • Копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за „личен асистент”, „социален асистент”, „домашен помощник”, „домашен санитар” /ако кандидатът има/.
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни /по образец-Приложение № 2/.

Допълнителна информация във връзка с реализацията на проект „Подкрепа за независим живот ”, може да получите от екипа за организация и управление на проекта на тел. 0331 /6 37 12 или в офиса на Домашен социален патронаж.

Подобни статии

Top