Над половин милион от глоби събра РИОСВ – Пловдив през 2014

Над 510 хил. лв събра РИОСВ

Над 510 000 лева от глоби и имуществени санкции е събрала Регионалната инспекция по околна среда и водите – Пловдив, през изминалата 2014 година.

1164 са извършените проверки – 534 от тях са били непланираните, а 120 от тях са по сигнали и жалби на граждани. 105 пък са издадените наказателни постановления.

Най-честите установявани нарушения са свързани с неизпълнение на условията в издадените разрешителни или на предписанията, дадени при предишни проверки.

Други нередности са свързани са непровеждане на собствен периодичен мониторинг, превишения на нормите за допустими емисии, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и извършване на дейности по отпадъците без необходимите разрешителни,неизготвени оценки за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси.

На зеления телефон на РИОСВ – Пловдив са получени 275 сигнала, всички те са разгледани от експертите и са предприети съответните мерки. Пловдивчани са се жалвали най-много за нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци, превишаване на нормите за шум в околната среда и нарушаване на Закона за биологичното разнообразие.

 

 

Подобни статии

Top