Над 1900 са делата, разгледани от пловдивските съдии миналата година

Председателят на Върховния касационен съд съдия Галина Захарова, зам.-председателят на ВКС и ръководител на Гражданска колегия съдия Мими Фурнаджиева и зам.- председателят на ВКС и ръководител на Наказателна колегия съдия Лада Паунова бяха гости на общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Пловдив.

Участие в събранието взеха и председателите на окръжните съдилища в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали.   

Съдиите от Пловдивския апелативен съд са сред най-натоварените  апелативни съдии в страната. Въпреки това, 78 на сто от делата приключват в 3-месечен срок. Над две-трети от постъпилите дела са граждански, търговски и фирмени, а останалите – наказателни. Тези данни бяха изнесени от Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд – Пловдив, в отчетния й доклад за 2023 г.

В доклада е посочено, че въпреки натовареността на магистратите, тя не се е отразила на качеството на правораздаването.

„Към  края на отчетния период съдът е работил с намален състав на съдиите –  7 незаети съдийски щата, частично попълвани с командироване на съдии от окръжните съдилища. Действителната натовареност на съдиите остава висока, като при сравнението с общите данни за апелативните съдилища в страната, Апелативен съд – Пловдив запазва досегашните челни позиции по показателите за натовареност по щат и действителна такава“, отбеляза в доклада си съдия Магдалина Иванова.

Средно месечната действителна натовареност по показателя дела за разглеждане се увеличава на 7,38 броя на съдия, а по отношение на свършените дела тя е 6,40 броя на съдия. 

През 2023 г. общият брой на постъпилите дела в Апелативен съд – Пловдив е 1990. От тях 590 бр. са били наказателни, 653 граждански, 747 търговски и фирмени.

Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2023 г. са в общ размер 2285 бр. Тези 2285 броя са сбор от постъпилите, заварените производства и върнатите от горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия.

За цялата отчетна година съдиите от Апелативен съд – Пловдив са свършили общо  1980 бр. дела.

В доклада е отчетена и дейността на шестте окръжни съдилища от съдебния район на Апелативен съд – Пловдив. В сравнение с останалите съдилища в страната от това ниво, в челната тройка по натовареност са окръжните съдилища в Пловдив, Хасково и Стара Загора. Направен е обобщен анализ на работата и натовареността на съдиите от 27-те районни съдилища в апелативния район.

 “Независимо от тенденциите на повишаване на натовареността и на фактическата и правна сложност на разглежданите дела, крайните резултати остават сигурни и то в горните граници на най-добрите оценки, които могат да бъдат дадени за дейността на този съд. Това показва, че независимо от сътресенията и в нашата система, и в обществото като цяло, съдът продължава да стои стабилно на мястото си и да изпълнява функцията си на крепител на законността”, каза председателят на ВКС Галина Захарова.

Тя връчи на председателя на Апелативен съд – Пловдив съдия Магдалина Иванова плакет на Върховния касационен съд и картина на кюстендилски художник.