НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

И през 2016 година един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината, съобщиха от пресцентъра на НАП-Пловдив. Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.

От началото на годината до момента 155 млади семейства от Пловдив и областта са поискали да ползват този вид данъчно облекчение. Миналата година НАП Пловдив възстанови надвнесени данъци на общо 3670 души по различни поводи – ипотечен кредит, застраховка „Живот“, удостоверение от ТЕЛК и други.

За да се ползва данъчното облекчение за млади семейства, едновременно трябва да са налице следните условия:

  • договорът за ипотечния кредит да е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
  • данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
  • ипотекираното жилище да е единствено жилище за семейството през годината;
    задължително условие за ползване на данъчното облекчение е данъчно задълженото лице да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за същата година.

Всички тези обстоятелства и условия се декларират в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица за 2015 година.

Облекчението може да се ползва от местни физически лица, както и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата по ипотечен кредит.
Данъчното облекчение се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката-кредитор, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище.

Най-лесно подаването на годишната декларация за облагане на доходите става по електронен път с ПИК или подписана с електронен подпис. Данъчните декларации могат също да се изпратят по пощата или да се подадат на място в някой от 24-те пощенски станции в област Пловдив, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в териториалната дирекция на НАП.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 3 май 2016 година, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне.

 

Подобни статии

Top