Обвиниха главния архитект на Пловдив Румен Русев за съборения тютюнев склад - DC news

Обвиниха главния архитект на Пловдив Румен Русев за съборения тютюнев склад

След анализ на събраните в хода на образуваното от Окръжна прокуратура – Пловдив по случая със събарянето на тютюневия склад досъдебно производство доказателства, които сочат на извършени в периода 04.10.2010 г. – 09.02.2016 г. множество фрапантни нарушения на разпоредбите на Закона за културното наследство, днес към наказателна отговорност бяха привлечени Румен Русев – главен архитект на Община – Пловдив и Георги Бранеков – представител на „Одрин 8” ЕООД.

Спрямо арх. Русев е повдигнато обвинение, че при условията на продължавано престъпление, извършвайки близо 60 нарушения на нормативната база, регламентираща проектирането, изработването на работни и подробни устройствени планове, издаването на т.нар. скици-виза и тяхната презаверка, издаването на разрешение за строеж и неговото съгласуване и заверяване, е допуснал осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културното наследство –охранителната зона на групова недвижима културна ценност /групов паметник на културата/ – Историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив” – система от улични ансамбли, включваща „Тютюнев склад на ул. Одрин”, обявена за такава от Националния съвет по опазване на паметниците на културата към Министерство на културата на 22.03.2000 г. – престъпление по чл.277а ал.4, вр. чл. 26, ал.1 от НК.

Сред извършените от Русев нарушения са и такива по издаване на заповеди, свързани с изменение на регулационните планове, вместо кмета на Община – Пловдив и без да са налични изискуемите от закона предпоставки и съответни съгласувания /вкл. с Министерство на културата/ и разрешения за това; презаверяване на скици-визи в нарушение на разпоредбите на Закона за устройство на територията и при липса на актуален документ за собственост на „Одрин 8”ЕООД; издаване на две разрешения за строеж на последното дружество за „Многофункционална сграда с офиси, хотел и бизнес апартаменти, общежития, хранителен магазин и подземен паркинг” и за „Общежития” при липса на изискуемите за това документи, вкл. при липса на инвестиционен и идеен проект, одобрени и оценени по надлежния ред, и при липса на съгласуване с Министерство на културата; презаверка на описаните разрешения за строеж, без да са били отстранени нередностите в документацията на „Одрин 8” ЕООД и след представяне на пълномощно, отнасящо се до несъществуващ в кадастралната карта на гр. Пловдив имот.

За организирането на допуснатата от обв. Русев противозаконна дейност в защитената територия, към наказателна отговорност за престъпление по чл. 277а, ал.6, вр. чл. 26, ал.1 от НК е привлечен управителят на „Одрин 8”ЕООД – Георги Бранеков.

При претърсване и изземване в ползвани от дружеството помещения е било намерено и иззето преправено Удостоверение изх. № 5578/09.08.2010 г., издадено от Министерство на културата, Национален институт за недвижимо културно наследство. Преправката е била в частта от съдържанието, удостоверяваща статута на „сградата на ул. „Одрин” № 8, кв. 165, пл. 610 в гр. Пловдив”, като наместо действителния текст е било вписано, че сградата не притежава статут на единична недвижима културна ценност и същата попада „извън охранителната зона на архитектурно-строителна недвижима ценност „Тютюнев склад на ул. „Одрин” в гр. Пловдив и „е извън обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групов археологически и архитектурно строителен паметник”. За двукратното използване на така преправения документ пред Община – Пловдив – за издаване на разрешения за строеж, обв. Бранеков е привлечен към наказателна отговорност и за документно престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК.

Спрямо всеки един от двамата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на по 2000 лева.

Предвиденото от Закона наказание за престъплението, свързано с противозаконна дейност в защитената територия, за което са обвинени Русев и Бранеков, е лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 5 000 до 15 000 лева.

За използването на преправен официален документ, за което обвинение е повдигнато на Бранеков, наказанието е лишаване от свобода до 8 години.

По делото е приобщена и компютърна кореспонденция, касаеща корупционни практики, свързани с издаване на строителни разрешения и промяна на подробните устройствени планове, като тези практики продължават да се разследват.

Съобразно правомощията си по Закона за съдебната власт и на основание нормите на Административно-процесуалния кодекс и Закона за устройство на територията, Окръжна прокуратура – Пловдив е подала протест до РДНСК – гр. Пловдив, Южен централен район, с който се иска да бъде отменено като нищожно издаденото от Главния архитект на Община – Пловдив на „Одрин 8”ЕООД разрешение за строеж, въз основа на което е започнало събарянето на тютюневия склад. Предстои да бъдат атакувани по надлежния ред подробните устройствени планове, свързани с промяна на уличната регулация, предназначението на имота и начина на застрояване.

Подобни статии

Top