Областният съвет за развитие на област Пловдив се събира

От 10:30 часа,  в зала 300 в сградата на Областна администрация – Пловдив ще се проведе присъствено заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Област Пловдив при следния дневен ред:

1. Обсъждане и съгласуване на обобщено предложение за приема по специалности от професии и профили за учебната 2024/2025 година на областно ниво, съгласно Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища и на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в  XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища;

2. Представяне на Регионалния център за подкрепа на социалната икономика за ЮЦР по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 година.

3. Други

Предложение за приема по специалности от професии и профили за учебната 2024/2025 година на областно ниво, съгласно Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища и на допълнителния държавен план-прием за учениците от обединените училища в  XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища.