Обсъждат подкрепената заетост на международна среща в Пловдив

invalid

Пловдив ще бъде домакин днес и утре на Международна партньорска среща по въпросите на подкрепената заетост. В нея ще вземат участие експерти от следните организации и държави: България – Национална агенция за професионално образование и обучение, Национална федерация на работодателите на инвалиди, както и две частни организации, предоставящи подкрепа, обучение и консултиране на лица с увреждания, а именно фирма Згура-М и фирма Интерпроджектс; Австрия – Jugend am Werk (най-големият доставчик на услуги по подкрепена заетост в страната); Испания – Fundación Pascual Tomas (водеща организация, подпомагаща хора с увреждания); Турция – UBITED (неправителствена организация, предоставяща услуги на хора с увреждания и техните семейства).

Срещата е част от проект COACH@WORK: Обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост (www.supportemployment.eu), финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейската комисия. Началото на проекта бе поставено на 1 септември 2014г., а продължителността му е 36 месеца.

Основната идея на тази международна инициатива е да се утвърди модела на подкрепена заетост като инструмент за активизиране и подкрепа на хора с увреждания с цел намиране на платена заетост. Ключова роля в този процес има така наречения консултант по подкрепена заетост, който в повечето европейски страни е популярен с названието трудов коучър. Това е специално подготвен професионалист, който оказва специализирана подкрепа на човека с увреждане, за да си намери най-подходящото обучение и съответно работно място.

В рамките на проекта една от ключовите дейности е създаването на обучителна програма за подготовка на консултанти по подкрепена заетост в страните партньори по проекта. В момента COACH@WORK навлиза в една от най-значимите си и активни фази. В първите месеци на 2015 г. четирите български партньора обединиха усилие и експертиза и осъществиха лобиране с цел включването на модела на подкрепена заетост в трудовото законодателство на България.

Г-жа Елка Тодорова, в качеството си на председател на НФРИ, и която ще присъства на срещата,  бе допусната до заседанията на работната група за изготвяне на промени в Закона за насърчаване на заетостта. Като национално представена организация, НФРИ внесе писмено предложение за включване на модела на подкрепена заетост като инструмент за насърчаване и подкрепа на лицата с увреждания.

Моделът на подкрепена заетост е залегнал в промените на Закона за насърчаване на заетостта.

В чл. 30а, е създадена нова т. 23:

Чл. 30а. (Нов – ДВ, бр. 26 от 2003 г.) (1) За изпълнение на програмите и мерките за насърчаване на заетостта се предоставят средства, предназначени за:

т.23 „подкрепена заетост“

В §1 на Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения е създадена нова т. 45 със следния текст:

т.45 „Подкрепена  заетост“  е  оказване на съдействие на безработни лица с трайни увреждания и на безработни от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, съобразно специфичните им потребности за работа на несубсидирани работни места.

Промените са обсъдени в работната група и са приети от Министерски съвет, а след това са внесени в Народно събрание на 2 юли 2015 г. Приети са и от Комисията по труда, социалната и демографска политика към Народно събрание. Предстои приемането на законопроекта и от другите парламентарни комисии.

В момента законът е внесен в Народно събрание на РБългария за обсъждане и приемане на второ четене.

Снимка: invalirus.ru

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top