Обсъждат реда за финансиране на проекти за култура в Пловдив

Община Пловдив публикува за обсъждане проект на Наредба за реда и условията за финансиране на проекти по Програма „Култура“, част от Календара на културните събития на Община Пловдив

В 30-дневен срок можете да изпращате писмени коментари, препоръки и предложения на адрес: culture@plovdiv.bg

На сайта на Община Пловдив в раздел „Проекти на нормативни документи“ https://www.plovdiv.bg/proekt-naredba-kultura/ от днес – 22.01.2024 г. е публикуван ПРОЕКТ на Наредба за реда и условията за финансиране на проекти по Програма „Култура“, част от Календара на културните събития на Община Пловдив.

В законоустановения 30 дневен срок всички заинтересовани лица могат да направят писмени коментари и да дадат конкретни писмени предложения на е-mаil адрес: culture@plovdiv.bg.

Публикуваният за обществено обсъждане проект на Наредба, запазва в голяма част процедурните правила за кандидатстване, оценка, одобрение, финансиране и отчитане на общинските средства в до сега действащата Наредба за финансиране на инициативи в сферата на културата, като цели облекчаване на процесите.

Предвижда се въвеждането на електронно подаване на проектните предложения и електронно отчитане на финансираните дейности. Дигитализирането  на процеса  ще  доведе до  облекчаване на културните оператори и ще създаде по-голяма прозрачност при разходване на публичните средства. Паралелно с процедурата по приемане на новите правила, Община Пловдив е предприела действия по изработване на електронната система за кандидатстване, която се очаква да е готова до края на месец март. След стартирането ѝ, в Дома на културата ще бъдат проведени обучения за културните оператори, така че преходът към електронно кандидатстване да преминава плавно.

В новата Наредба е предвидено до края на 2024 година да продължи подаването на документи и на хартия по стария ред. Единственото „неудобство“ за кандидатите е, че ще трябва да се сдобият и да поддържат електронен подпис.

Проектът на Наредба предвижда и разширяване на обхвата и дейностите на финансиране. Към досега действащите разпоредби за финансиране по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“, по който се финансират веднъж годишно подготовката до етап „електронна книга в PDF“ на творби в област: художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, книга за деца), литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография, литературна анкета, историческа литература, краезнание, изкуствознание, културология,  се включва и финансиране на  превод на чужд език на изброените творби и оформянето им до етап „електронна книга в PDF“.

За устойчивост и последващо разпространение на преведените книги са предвидени два варианта. Кандидатите следва да представят предварително-сключено споразумение с чуждестранно издателство с клауза за отпечатване при осигурено финансиране или да посочат световно известна електронна платформа с богата колекция от книги и отворен достъп, в която преводът ще бъде качен за срок от една година. Разширяването на обхвата ще даде възможност за популяризирането на пловдивските творци, техните произведения и град Пловдив зад граница.

Предвидено е и  увеличаване на размера на средстватас  които Община Пловдив ще подпомага проектите за културни събития по различните компоненти.

Средствата за пътуване по Компонент 2 „Мобилност“ стават:

–        За индивидуални пътувания – до 800 лв.

–        За групови пътувания – до 3000 лв.

–        За транспорт на произведения на изкуството и инструменти – до 3500 лв.

Финансирането по Компонент 3 „Гражданска активност“ се увеличава до 5000 лв.

За Компонент 4 „Книги на пловдивски автори и важни за града издания“ е предвидено следното подпомагане:

–        Подготовка на стихосбирка на български език до етап „електронна книга в PDF“ – до 1500 лв.

–        Подготовка на белетристична творба на български език до етап „електронна книга в PDF“ – до 5000лв.

–        Превод на чужд език и подготовка до етап „електронна книга в PDF“  на стихосбирка – до 5000 лв.

–        Превод на чужд език и подготовка до етап „електронна книга в PDF“ на белетристична творба – до 10000 лв.

Друга важна подкрепа за културните оператори, която се предвижда в Наредбата е свързана с административните разходи по Компонент 1 и Компонент 3.

Процентът се увеличава от 5% на 15% и те могат да бъдат разходвани за възнаграждение и осигуровки на персонала, свързан с администриране на проекта, разходи за командировки на персонала, режийни разходи за издръжка на кандидата по време на реализация на проекта – ел. енергия, интернет, вода, пощенски разходи и др. подобни.

Също така се предвижда увеличаване на НЕфинансовия принос на кандидатите. До момента той беше 10% от собствения принос на кандидата, а сега ще се изчислява като 10% от общия бюджет на проекта.

Всички промени, които са намерили своето място в проекта за Наредба са в резултат на проведени срещи, разговори и консултации със сектора и опита, натрупан при отчитането на проекти през последните години.

Специално по повод откриването на новата възможност за превод на пловдивски автори на чужд език, през месец декември заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов организира работна среща с участието на големи пловдивски издателства, доказани пловдивски писатели и преводачи. Новите допълнения към Наредбата са плод на този конструктивен разговор.