Община Асеновград актуализира част от бюджета си за 2016 – 2018 г.

parite

Общинският съвет в Асеновград взе решение да одобри актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г. в частта за местните дейности на общината. Актуализацията включва:

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за посочения период.

Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми.

Прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Прогноза за приходите и разходите на нефинансови предприятия и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година.

При разработването на бюджетната прогноза на oбщина Асеновград за периода 2016-2018 г. местните приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси и след извършен анализ на събираемостта им през последните години.

Заложеният размер на собствените приходи по години е както следва: за 2016 г .- 12 120 600 лв., за 2017 г. – 12 407 000 лв. и за 2018 г. – 12 486 700 лв.

Предвидени са и средства за съфинансиране по проекти. За периода 2016-2018 г. в разходната част на прогнозата са заложени средства за погасяването на лихви по банкови заеми, както и погасяването на главницата по дългосрочния заем.

Общият размер от очакваните местни приходи е за 2016 г. – 14 679 900 лв., за 2017 г. – 14 690 000 лв. и за 2018 г. – 14 819 700 лв.

Разработването на актуализираната бюджетна прогноза на разходите за местните дейности по години е изготвено по функции и групи на основните показатели.

Прогнозата за капиталовите разходи е съобразена с постъпленията от продажба на нефинансови активи и целева капиталова субсидия за съответния период от време.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top