Община Карлово с конкурс на името на д-р Иван Богоров

Присъжда се всяка година, на живи автори, за цялостен принос или отделни творби

Община Карлово обявява конкурс за носител на Националната награда за чистота на българския език на името на д-р Иван Богоров. С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан ни от д-р Иван Богоров.

Присъжда се всяка година, на живи автори, за цялостен принос или отделни творби в следните направления: литературни произведения, литературна критика, публицистика, научни изследвания.

Община Карлово очаква мотивирани предложения до 31 юли 2024 г. на адрес:  Община Карлово, ул. „Петко Събев“ №1, 4300 Карлово.

Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за Националната награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров“, адресирани до Кмета на Община Карлово и заведени в деловодството на Общината по реда на пристигане.

Предложенията и съпътстващите ги творби се представят на хартиен носител в 2 екземпляра, при възможност и в електронен вариант.

Когато предложението е за цялостно творчество, се прилага и изчерпателна библиография.

Наградата се връчва в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември, на основание на експертно решение на комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Карлово.