Община Пловдив е одобрена с още една Концепция за интегрирано териториално развитие – „По пътя на Античността“

Концепцията, по която Пловдив е водеща организация, е разработена съвместно с общините Стара Загора и Хисаря.

Община Пловдив е одобрена с още една Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ): „По пътя на Античността“ – Интегриран териториален  туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен регион и Югоизточен регион.

Концепцията, по която Пловдив е водеща организация, е разработена съвместно с общините Стара Загора и Хисаря. Като партньори са привлечени и Организация за управление на Тракийски туристически район (ОУТТР), Сдружение „БГ Бъди активен“, ПГ „Проф. д-р А. Златаров“ – Пловдив, СУ „Хр. Смирненски“ – Хисаря и ПГОХ „Р. Княгиня“ – Ст. Загора.

„По пътя на Античността“ предвижда създаването и популяризирането на общ тематичен маршрут от обекти на античността чрез мерки за благоустройство, реставрация, консервация и социализация на културно-исторически забележителности на територията на трите общини.

Предвидените дейности и инвестиции в община Пловдив са насочени към: благоустрояване, консервация, реставрация и социализация на Античния форум на Филипопол – изток и юг и Кръгла кула – част от укрепителната система на Филипопол; изграждане на Туристически информационен център; изготвяне на планове за опазване и управление на обектите от римското културно наследство; надграждане на системата за дуално обучение в професионалните училища.

Концепцията за интегрирано териториално развитие (КИТИ) „По пътя на Античността“ е подготвена и разписана от експертите от отдел „Култура, археология и културно наследство“ на община Пловдив и експерти от двете общини – партньори.

За всеки един обект от римското културно наследство, включен в КИТИ ще бъде изготвен план за опазване и управление. За всеки един обект ще се извърши социализация на принципа на Placemaking и ангажиране на местните общности в процеса. Важна част от процеса на Фаза 1 е активното участие на местните общности в обществените обсъждания, които предстои да бъдат организирани по места. След това Регионалните съвети за развитие в шестте региона на планиране ще направят приоритизиране на концепциите, които ще имат достъп до финансовите ресурси“, разказа заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов.

Той припомни още, че подходът интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) се изпълнява на територията на цялата страна в две фази. Набиране, подбор и одобрение на концепции за ИТИ (Фаза 1) и набиране, оценка и изпълнение на проектни предложения, разработени в съответствие с одобрените концепции за ИТИ (Фаза 2).

Финансовият ресурс ще се осигурява по шест програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2021-2027 г. – „Развитие на регионите“, „Образование“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.