Отново лични асистенти със средства от държавния бюджет - DC news

Отново лични асистенти със средства от държавния бюджет

13 млн. лв. ще бъдат осигурени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г., за да бъде обезпечено финансирането на социалната услуга „Личен асистент” до стартирането на новите операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Решението предстои да бъде взето на днешното правителствено заседание. Потребители на услугата са хора с висока степен на трайни увреждания, включително деца, и с намалена работоспособност. Осигуряването на лични асистенти за тях е от особена важност за подобряване на качеството им на живот и за облекчаване на семействата им.

Кабинетът ще приеме днес и годишният Национален план за действие по заетостта. Изпълнението му се финансира в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2015 г. средства за активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лв. Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2015 г. включват подобряване на достъпа до пазара на труда, особено на неравнопоставените групи, чрез адаптирани към техните потребности услуги; подкрепа за икономически растеж, благоприятен за заетостта и подобряване на бизнес средата; изпълнение на Европейската гаранция за младежта и др. Основни целеви групи са безработните младежи до 29 г., безработните над 50-годишна възраст, продължително безработните лица.

В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, проекти и мерки в Националния план за действие по заетостта през 2015 г. и при благоприятно развитие на стопанската конюнктура се очаква постигане на коефициент на заетост за групата 15-64 г. от 61%, за групата 20-64 г. – 65%, сред по-възрастните лица (55-64 г.) – 50%. Целта е в резултат на изпълнението на мерките и програмите безработицата да не надвиши 11,7 на сто.

Европейската тема също ще присъства на утрешното правителствено заседание. Според внесен проект на постановление, вицепремиерът по координация на европейските политики ще стане национален координатор по подготовката на България за председателството на Съвета на ЕС, предстоящо през втората половина на 2018 г. Създава се и координационен механизъм в рамките на вече установения национален механизъм за координация по въпросите на ЕС, като се определя кръгът на лицата, които ще координират подготовката на Председателството, основните им функции и задачи, както и начинът на организация на тяхната работа.

Кабинетът ще приеме и план за действие през 2015 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС, и ще направи анализ на изпълнението на мерките за 2014 г.

 

Подобни статии

Top