Парите за пенсии: НОИ отчете по-високи приходи от очакваните

Постъпленията в ДОО за 2023 г. са 11 389,7 млн. лв.

Приходите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) през 2023 г. са повече от планираното, а разходите остават под заложените за годината, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Всеки месец той предоставя информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Към 31 декември 2023 г. общият размер на отчетените приходи в ДОО е 11 389,7 млн. лв., което представлява 101,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1398,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. съобщава Нова.

Общо отчетените разходи възлизат на 21 609,6 млн. лв. или 99,2% от заложените в плана и са с 3501,1 млн. лв. повече в сравнение с година по-рано.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат тези за пенсии, които са в размер на 19 123,2 млн. лв. Средният месечен брой на пенсионерите за 2023 г. е с 5352 по-малко спрямо 2022 г., а средният размер на пенсията – 784,48 лв.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 декември 2023 г. са в размер на 2 324,6 млн. лв. или 94,3% изпълнение на плана за годината.