Педофилите без право да заемат определени длъжности

Отпуснаха пари за строежа на Колодрума в Пловдив

Педофилите ще бъдат лишени от право да заемат определена държавна или обществена длъжност или да  упражняват определена професия или дейност. Това ще е една от промените в Наказателния кодекс, които ще разгледа днес правителството на редовното си заседание. По този начин ще бъде предотвратена възможността осъдените да извършват дейности, които предполагат контакт с деца.

Измененията в Наказателния кодекс ще бъдат предложени на Народното събрание за окончателно приемане. Основната част от промените са свързани както със създаването на нови престъпни състави и разширяване обхвата на съществуващите по отношение на сексуалните посегателства срещу деца, така и със завишаване на санкциите по отношение на някои от тежките форми на този вид престъпления.

Изменение в още един закон – за собствеността, ще бъде предложено на Народното събрание. То се отнася до удължаване с три години на мораториума върху придобиването по давност на държавни и общински имоти. Целта е да се защитят в максимална степен държавният и общественият интерес, като в преходния период се предприемат действия за пълно установяване на неактувани и безстопанствени държавни и общински имоти и за тяхното актуване.

Предстои министрите да одобрят срока и начина за възстановяване на средствата по сметки и депозити на бюджетните организации в КТБ, чийто лиценз беше отнет. Предвижда се това да стане в срок до 1 февруари 2015 г. за сметка на средствата от централния бюджет чрез бюджетите на съответните първостепенни разпоредители, еднократно или на траншове – в зависимост от необходимостта от осигуряване на тези средства за извършване на плащания от съответните бюджетни организации. Това решение ще позволи да бъде възстановено финансирането на текущите дейности и проекти на бюджетните организации, като публичният интерес бъде защитен без да се накърняват правата на останалите вложители в банката.

 

Подобни статии

Top