Пловдивските магистрати остават сред най-натоварените в страната

Съдиите от Окръжен съд – Пловдив са разгледали 8 388 дела и са  приключили  6 906 дела през 2023 г., продължават да са сред най-натоварените в страната

Общият брой на постъпилите дела в Окръжен съд – Пловдив през 2023 г. е 6 931, на разгледаните е 8 388, а на свършените – 6 906 дела, като 81 процента от всички дела са приключили в срок до 3 месеца от образуването им.  

Налице е увеличение с 5 процента на делата, свършени в 3-месечния срок, в сравнение с предходния отчетен период. Действителната натовареност на съдиите по показателя – разгледани дела на месец от съдия през изминалата година е 12,90, а по показателя – свършени дела е 10,62 дела, всеки съдия е получил средно по 10.66 дела месечно.

Данните бяха изнесени от председателя на Окръжен съд – Пловдив госпожа Розалия Шейтанова в отчетния доклад за 2023 г. по време на общо събрание на съдиите, проведено присъствено и чрез видеоконферентна връзка. В работата му участваха и председатели на районните съдилища в района на Окръжен съд – Пловдив.

През 2023 г. е налице увеличение на обема правораздавателна дейност в сравнение с предходната година, като постъпилите дела са с 400 повече, делата за разглеждане са се увеличили с 69, а свършените дела  – с 44. Разгледани са 419 искания за прилагане на СРС, като по 345 са издадени разпореждания за използване на СРС.

Действителната натовареност на съдиите остава висока през отчетния период, тя е значително над средните нива за окръжните съдилища в страната, висока е натовареността и на районните съдии от съдилищата в Пловдив, Асеновград, Карлово и Първомай.

 Сериозен ръст в обема работа на районно ниво, което се отразява и на натовареността на съдиите, се отчита в районните съдилища в Карлово и Първомай.

През 2023 г. 6-ма съдии и 20 съдебни служители от Окръжен съд – Пловдив са повишени в ранг.

В годишния доклад е обърнато внимание на затрудненията, предизвикани от незаемането на щатове за съдии, поради забавянето при обявяване и приключване на конкурси за заемане на свободните длъжности. През отчетния период съдът е работил с намален състав на съдиите, което е компенсирано частично с командироване на съдии от друг съд.

Акцент в доклада беше поставен и на проблемите, свързани със  сградния фонд, като тези проблеми бяха посочени като най-съществени и по отношение на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Пловдив.