Пловдивчани шести по заплати в страната

835 лева е била средномесечната брутна работна заплата в област Пловдив за юни 2016 г., съобщават от Териториалното статистическо бюро в Пловдив.  През шестия месец на годината възнагражданията на пловдивчани са намалели средно с около 14-16 лева в сравнение с май и април, когато средните заплати са били съотвено 849 и 851 лева.

През второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата се е увеличила спрямо първото тримесечие с 3.8% и достигнала 845 лева.

Намаление на средното възнаграждение е регистрирано в дейностите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – със 7.0% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 1.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са „Други дейности“ – с 12.3%,
„Култура, спорт и развлечения“ – с 11.0%  и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.0%.

През второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.0% спрямо същия период на 2015 г., като най-голямо е увеличението в „Други дейности“ – с 35.3%, „Операции с недвижими имоти“ – с 30.9% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 29.2%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2016 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 1 936 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 594 лв. и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 1 203 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 544 лв., „Административни и спомагателни дейности“ – с 585 лева и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 634 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата, в област Пловдив, през второто тримесечие на настоящата година в обществения сектор нараства със 7.2%, а в частния сектор – с 11.3%.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2016 г. Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) – 1 279 лв., а с най-ниска е област Видин – 659 лв. Градът под тепетата е и с по-ниско средно възнаграждение в сравнение с това за страната. Със 101 лева по-малко са получавали пловдичани от останалите българи, като за вторите три месеца на годината средната месечна работна заплата за страната е 946 лв. – с 12.0% по-висока от тази за област Пловдив.

Подобни статии

Top