Правила за недопускане на пожари по време на есенно-зимния сезон

pojar3

С настъпването на отоплителния период нараства опасността от възникване на пожари, поради масовата употреба на отоплителни уреди, предупреждават от РДПБЗН – Пловдив.

През изминалия период (2014-2015 г.) в Пловдивска област възникнаха общо 130 пожара, от които 35 пожара с нанесени преки материални щети с причини, характерни за отоплителния сезон. За сравнение през миналия отчетен период пожарите, свързани с ЕЗС, са били 163 бр., от които 42 с преки материални щети.

Най-много от тях 22 броя са причинени от неправилно ползване на отоплителни уреди, 7 са от строителна неизправност в димоотводни тела (комини), 1 бр. от самозапалване, 5 бр. – от небрежност при боравене с открит огън и др. Преобладаващи са пожарите в жилищни сгради.

През настъпващия отоплителен сезон ще бъдат използвани различни начини за отопление от населението, които имат определени изисквания за безопасно ползване. При отопление с твърдо гориво трябва да се знае, че неизползваните дълго време комини може да са повредени – с наличие на пукнатини по тях, липсващи или неизправни контролни вратички и розетки. Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрически инсталации.

При използване на газови отоплителни уреди е необходимо да се спазват указанията на производителя, а бутилките да се зареждат само в специално устроените за целта газопълначни. Възможни са неправилно устройване на локалните отоплителни уреди и използване на нестандартни или неизправни такива, което увеличава опасността от възникване на пожари.

В тази връзка органите на пожарна безопасност и защита на населението извършват тематични проверки в обектите, като се акцентира на тези за масово пребиваване на хора, учебни, детски и здравни заведения, търговски обекти и други подобни.

Особено внимание се обръща на състоянието на електрическите инсталации, изправността, начина на монтаж и използването на отоплителните уреди, състоянието и изправността на автоматиката на отоплителните котли, условията за успешна евакуация и успешно пожарогасене, състоянието на пътищата, водоизточниците, уредите за първоначално пожарогасене и други.

Съвместно с общинските администрации се извършва превантивна дейност в социалните домове и жилища за осигуряване своевременна защита от пожари на самотноживеещи, трудноподвижни и лежащоболни граждани.

При проверките за констатирани нарушения органите за пожарна безопасност и спасяване ще налагат санкции от 100 до 2000 лева на виновните длъжностни лица и ще спират от експлоатация неизправни и нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и ел. инсталации.

В тази връзка РДПБЗН – Пловдив напомня за някои от основните правила за недопускане на пожари:

Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение.

Същите се поставят на не по-малко от 80 см от горими материали.

Сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди често води до пожар.

Използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки е забранено.

Жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове.

Отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат когато горят или са нагрети и се следи за изправността им.

Коминните тела трябва редовно се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях.

При използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на топлина.

След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват.

Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически уреди.

Близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, отново да проверят изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.

Пътищата за евакуация в дома да се поддържат свободни от излишни вещи и горими материали.

При пожар съобщете по най-бързия начин на телефон 112.

При необходимост, да се извърши консултация със специалистите от съответната Районна служба ПБЗН по въпроси, касаещи пожарната безопасност.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top