Правила за недопускане на пожари по време на есенно-зимния сезон

С настъпването на отоплителния период нараства опасността от възникване на пожари, поради масовата употреба на отоплителни уреди, предупреждават от РДПБЗН – Пловдив.

През изминалия период (2014-2015 г.) в Пловдивска област възникнаха общо 130 пожара, от които 35 пожара с нанесени преки материални щети с причини, характерни за отоплителния сезон. За сравнение през миналия отчетен период пожарите, свързани с ЕЗС, са били 163 бр., от които 42 с преки материални щети.

Най-много от тях 22 броя са причинени от неправилно ползване на отоплителни уреди, 7 са от строителна неизправност в димоотводни тела (комини), 1 бр. от самозапалване, 5 бр. – от небрежност при боравене с открит огън и др. Преобладаващи са пожарите в жилищни сгради.

През настъпващия отоплителен сезон ще бъдат използвани различни начини за отопление от населението, които имат определени изисквания за безопасно ползване. При отопление с твърдо гориво трябва да се знае, че неизползваните дълго време комини може да са повредени – с наличие на пукнатини по тях, липсващи или неизправни контролни вратички и розетки. Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрически инсталации.

При използване на газови отоплителни уреди е необходимо да се спазват указанията на производителя, а бутилките да се зареждат само в специално устроените за целта газопълначни. Възможни са неправилно устройване на локалните отоплителни уреди и използване на нестандартни или неизправни такива, което увеличава опасността от възникване на пожари.

В тази връзка органите на пожарна безопасност и защита на населението извършват тематични проверки в обектите, като се акцентира на тези за масово пребиваване на хора, учебни, детски и здравни заведения, търговски обекти и други подобни.

Особено внимание се обръща на състоянието на електрическите инсталации, изправността, начина на монтаж и използването на отоплителните уреди, състоянието и изправността на автоматиката на отоплителните котли, условията за успешна евакуация и успешно пожарогасене, състоянието на пътищата, водоизточниците, уредите за първоначално пожарогасене и други.

Съвместно с общинските администрации се извършва превантивна дейност в социалните домове и жилища за осигуряване своевременна защита от пожари на самотноживеещи, трудноподвижни и лежащоболни граждани.

При проверките за констатирани нарушения органите за пожарна безопасност и спасяване ще налагат санкции от 100 до 2000 лева на виновните длъжностни лица и ще спират от експлоатация неизправни и нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и ел. инсталации.

В тази връзка РДПБЗН – Пловдив напомня за някои от основните правила за недопускане на пожари:

Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение.

Същите се поставят на не по-малко от 80 см от горими материали.

Сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди често води до пожар.

Използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки е забранено.

Жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове.

Отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат когато горят или са нагрети и се следи за изправността им.

Коминните тела трябва редовно се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях.

При използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на топлина.

След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват.

Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически уреди.

Близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, отново да проверят изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.

Пътищата за евакуация в дома да се поддържат свободни от излишни вещи и горими материали.

При пожар съобщете по най-бързия начин на телефон 112.

При необходимост, да се извърши консултация със специалистите от съответната Районна служба ПБЗН по въпроси, касаещи пожарната безопасност.

Подобни статии

Top