Първи форум „Рефлексия и обучение–стратегии, технологии, прогнози“

Телематика е сред най-желаните специалности ва пловдивския университет

Днес и утре Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е домакин на Първата национална научна конференция на тема „Рефлексия и обучение – стратегии, технологии, прогнози“. Основен организатор на събитието е катедра „Ботаника и Методика на обучението по биология“ към Биологическия факултет на висшето училище, обясни председателят на организационния комитет доц. д-р Теодора Коларова. Форумът ще се проведе в зала „Компас“ в Ректората на Пловдивския университет на адрес: ул. „Цар Асен“ №24.

Целта на научната конференция е да се популяризират съвременни психолого-педагогически и методически изследвания в проблемното поле на психическия феномен рефлексия. Освен утвърдени специалисти в тази научно-изследователска област, във форума са включени млади учени, докторанти и студенти, които ще имат възможност да представят резултати от свои научни разработки – самостоятелни или в съавторство с научните им ръководители. Предвижда се в конференцията да участват и учители, които проявяват интерес към рефлексивната проблематика и се стремят да усъвършенстват своята педагогическа дейност.

Тематичен център на форума ще бъдат въпроси, свързани с теоретични концепции за рефлексията и интерпретацията им в иновационно-педагогически технологични решения, допринасящи за интелигентен растеж и развитие на образованието в средното и висшето училище.

Тематичните направления на конференцията са четири: Рефлексията като елемент на професионално-педагогическата компетентност на учителя, Рефлексия и качество на обучението в средното и висшето училище, Рефлексията и ключовите компетентности на учениците в съвременното образование, Рефлексията в аспекта на информационните технологии и виртуалните иновации в обучението.

Работните езици на форума са български и английски, а участието в него е с научен доклад или постер. Докладите ще бъдат публикувани слeд рецензиране в списанията „Химия: природните науки в образованието“ и „Стратегии на образователната и научна политика“.

Конференцията се финансира от Поделение научна и приложна дейност (НПД) при Пловдивския университет.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top