Разпитват пловдивчани по домовете за доходите и условията на живот

Many colorful people stand in a crowd thinking of questions

През март Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2015″.

С Регламент на Европейския парламент и на Съвета на Европа се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Размерът на извадката за всяка година в панела е около 7 200 обикновени домакинства, разпределени във всички области на страната.

В Пловдивска област ще се наблюдават 644 домакинства с над 1660 лица на 16 и повече години в тях.
Ще бъдат изследвани следните тематични области:

• Основни демографски и социални характеристики на домакинствата и техните членове: размер на домакинството, форма на собственост на жилището, възраст, пол, образование, семейно положение, икономически статус и други данни за членовете на домакинството

• Монетарни (парични) показатели за доходите и социалното разслоение на населението: общ доход и структура на доходите по източници (от работна заплата, от социални трансфери и други)

• Немонетарни (непарични) показатели за условията на живот: основни данни за жилището (тип и обзаведеност на жилището); проблеми, свързани с жилището и квартала (населеното място); достъп до образование; здравен статус и достъп до здравно обслужване

• Икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години (статус в заетостта, сигурност на работното място, продължителност на безработицата и други)

• Социални услуги и програми и участие на домакинството или негови членове в тях.

В периода март – май избраните домакинства в Пловдивска област ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – въпросник за домакинството и индивидуален въпросник.

Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Статистика на доходите и условията на живот“ може да се намери в сайта на НСИ в рубриката „Статистически данни“, подрубрика „Социално включване и условия на живот“.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top