Разясняват схемите „Активни” и „Ново работно място“ в Пловдив

Министерството на труда и социалната политика ще представи в Пловдив новите схеми за безвъзмездна финансова помощ – „Активни” и „Ново работно място 2015”. Областният управител на област Пловдив Розалин Петков ще открие срещата и ще приветства участниците.

Информационният ден ще се проведе от 10 до 16 часа.

Целта на схемата „Активни“ е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта. Операцията ще бъде насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в заетост, обучение или връщане в образование.

По нея може да кандидатстват неправителствени организации, трудови борси, центрове за информация и професионално ориентиране и обучение, социални партньори, общини и  работодатели. Проектите могат да бъдат на стойност от 200 000 до 391 166 лв.

Целта на схемата „Ново работно място 2015” е да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Поставя се акцент върху интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда.

По тази програма могат да кандидатстват работодатели с проекти на стойност от 50 000 до 391 166 лв.

Подобни статии

Top