Служители от „Централен“ повишиха уменията си за работа с уязвими групи

Със семинара „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи” приключиха обученията по проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, изпълняващ се в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-120/24.09.2014 г.

Обучението се проведе на 25, 26 и 27 ноември 2015 г. във Велинград и в него участваха 45 служители от администрацията на район „Централен“ в община Пловдив.

По време на обучението беше разгледано съдържанието на термините „мултикултурна среда“, „междукултурна комуникация“ и „интеркултурна среда“, както и ролята на социокултурния контекст при формиране на различните етнически групи.

Участниците определиха основните характеристики на уязвими социални групи и на малцинствените групи в общността. Дискутирани бяха спецификите на различните групи граждани в контекста на директната работа с тях, както и процесите в екипа, който работи в мултикултурна среда.

Чрез симулационни групови упражнения върху социални роли и житейски ситуации служителите работиха за развиване на комплекс от специфични умения за контакт с хора от уязвимите групи, от малцинствата и хора с увреждания, както и да бъдат отзивчиви към техните потребности, да общуват в конфликтни ситуации и да се справят с агресивни граждани.

На семинара бяха ползвани интерпретативни програми за обучение на възрастни, практически упражнения за взимане на екипни решения, лекции с мултимедийни презентации. Проведени бяха групови дискусии, работа по казуси и по заявени от групата теми.

 

 

Подобни статии

Top