Спасиха костенурка с наранена коруба в района на Сахат тепе

РИОСВ – Пловдив реагира на близо 70 жалби и сигнали през месец юни

Сто седемдесет и четири (174) проверки извършиха екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) през изминалия юни.

През месеца служителите на институцията са дали 28 задължителни за спазване предписания и са съставили 13 акта на оператори на производствени предприятия, общински кметове и граждани, за които при осъществената контролна дейност са констатирали, че не спазват изискванията на екозаконодателството по отношение чистотата на атмосферния въздух и водите, управлението на отпадъците, опазването на биоразнообразието и защитените територии.

Освен това директорът на РИОСВ – Пловдив е наложил и 8 санкции и глоби в общ размер на 19 700 лева.

Близо 70 са сигналите и жалбите, постъпили в екоинституцията и по всички тях са предприети своевременни действия.

В Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени за лечение 12 птици в безпомощно състояние: 5 екземпляра от вида бял щъркел, 4 сови, 2 ветрушки, бързолет, както и костенурка с наранена коруба, намерена от граждани в района на Сахат тепе в Пловдив.

Сериозна е заетостта на експертите по процедури по оценка на въздействието върху околната среда по постъпващи намерения за осъществяване на бизнес инвестиции, планове, програми и проекти на местната власт и държавните горски стопанства, включително такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми, издаването на регистрационни и разрешителни документи и работа по предоставяне на други административни услуги.

Всички те се провеждат в условията на гарантирана прозрачност и публикуване на информация на сайта на РИОСВ – Пловдив.

Само през юни публикуваните документи за осигуряване на обществен достъп са 338 на брой.