Тестват системата за ранно предупреждение

Националната система се тества два пъти годишно

От 11 часа ще се извърши тренировка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението с цел проверка на техническото състояние на системата и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.

Тренировката е в изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и  за оповестяване при въздушна опасност.

Националната система се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и на месец октомври, в 11 часа.