123 глоби за неспазване на екозаконодателство са наложени през 2014 г.

През 2014 година са съставени 123 акта за неспазване на екологичното законодателство и са наложени 105 наказателни постановления, от които глоби на физически лица в размер на 22 950 лв. и имуществени санкции на стойност 487 600 лв.

Това става ясно от доклада на РИОСВ-Пловдив за състоянието на околната среда в областта през миналата година.

В доклада се отчита увеличаване броя на актовете за установяване на административни нарушения и на издадените наказателни постановления, както и нарастване на събраните суми от наложени санкции спрямо предходната 2013 година.

През годината са наложени 15 имуществени санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда. Събраните средства от издадени наказателни постановления и наложени санкции по него са в размер на 534 279.09 лв.

Постъпилите суми от такси в РИОСВ–Пловдив през миналата година възлизат на 113 795.85 лв.

По отношение на ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие най-важният приоритет в дейността на екоинспекцията е доизграждането на европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”.

В изпълнение на този приоритет, през 2014 г. стартираха процедури по обявяване на четири защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Успешно са приключили и два проекта на РИОСВ – Пловдив за разработване на планове за управление на защитени територии.

Екоинспекцията завърши проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват „Червената стена” и поддържан резерват „Изгорялото гюне”, финансирани от Оперативна програма „Околна среда”.

Разработени са планове за управление на двата резервата, възстановена е туристическата им инфраструктура, ремонтирани са трите горски пътища в резерват „Червената стена”, възстановена е инфраструктурата на пещера „Добростански бисер“.

Докладът за състоянието на околната среда в Пловдивска област през 2014 г. е публикуван на интернет-страницата на инспекцията.

 

Подобни статии

Top