143 заявления за обезщетения са подадени от стопани заради градушката в Пловдивско

До 13 септември е крайният срок за подаване на заявления за щети за Област Пловдив

До 13 септември 2021 г., включително, е крайният срок, в който земеделските производители могат да подадат заявление за нанесените от градушката щети в област Пловдив, в общинските служби по земеделие. За да получи подпомагане за компенсиране на щетите, всеки стопанин задължително трябва да разполага с протокол, издаден от съответната Общинска служба „Земеделие“, в който да е определен процентът на засегнатите площи, съобщиха от Министерство на земеделието.

До момента са подадени 143 заявления за 2 356 хектара. От служителите на министерството на земеделието, храните и горите са извършени огледи по 82 от подадените заявления. От тях, при 47 – са констатирани на 100% пропаднала реколта, 16 – са за под 100% пропаднала реколта и 19 – са за щети на 100% и за под 100% пропаднали площи. От страна на земеделските производители има 13 оттеглени заявления.

При обследванията досега се отчита, че най-много засегнати площи има при оризищата –  1 683 хектара, зеленчуците, включващи дини, пъпеши и ягоди – 504 хектара, други култури, като тютюн, слънчоглед и др. – 97 хектараи трайни насаждения, включително и лозя – 72 хектара.

Обръщаме внимание на финансовите инструменти и необходимите документи, с които ще се компенсират загубите на земеделските производители.

Обезщетяването на собствениците ще бъде на база подпомагане чрез държавни помощи за напълно пропаднали площи (100%) вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия и по схемите за директни плащания при настъпване на извънредни (форсмажорни) обстоятелства.

За да получат подпомагане за напълно пропаднали площи (100%) вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, стопаните следва да подадат заявление по образец до съответната Общинска служба „Земеделие“, в срок до 10 работни дни от настъпване на събитието (до 13-ти септември 2021 г., включително). На база на заявлението, ще се извърши проверка от назначена за целта комисия за установяване на процента на засегнатите от природното бедствие площи.

Подпомагането ще бъде директни помощи в размер до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадена култура, през съответната стопанска година, изчислени по Технологични карти, изготвени от МЗХГ, за целите на прилагане на помощта.

За земеделските стопани, които имат сключени застраховки, застрахователната сума се приспада от помощта и се изплаща разликата.

В случаите, в които земеделските стопани нямат сключени застраховки, съгласно правилата на помощта сумата се намалява с 50%.

1 2

Подобни статии

Top