175 проверки извърши РИОСВ Пловдив през юни - DC news

175 проверки извърши РИОСВ Пловдив през юни

Експертите от регионалната инспекция извършиха 175 проверки в Пловдивска област, 62 от които са извънредни. За установени несъответствия по прилагането на екологичното законодателство са дадени 62 предписания. Съставени са 18 акта.

Седем  компании са получили актове за непредставяне на годишни отчети за инсталации с флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества.

Петдесет и пет са сигналите на „Зеления телефон“, които са проверени от РИОСВ – Пловдив. След обаждане от граждани за силни миризми в района на завод за преработка на биомаса в село Труд са извършени няколко проверки.

На място не са установени производствени дейности, които са причина за разпространение на неприятни миризми, извън територията на обекта. Процесът в обекта е непрекъснат, всички операции по зареждане на ферментаторите и извеждане на биотора са с постоянно натоварване.

Разпространението на неприятни миризми е свързано с метеорологичната обстановка, както и с разположението в близост на животновъдни обекти. След сигнал от граждани на предприятие за производство на полиетиленови изделия в Асеновград е съставен акт по Закона за водите, дружеството не притежава разрешително за заустване на отпадъчни води.

В края на месеца са получени сигнали за замърсяване от събарянето на бившата бирена фабрика. Съставен е акт за установено административно нарушение по Закона за чистотата на атмосферния въздух на пивоварния завод. Имуществената санкция, която се предвижда е от 500 лв. до 5000 лв.

Експертите от отдел „Отпадъци и опазване на почвите“ са съставили два акта на инсталацията за строителни отпадъци в Първенец за липса на отчетност и на община Сопот за събиране и транспортиране на отпадъци без регистрационен документ.

Две млекопреработвателни предприятия са получили актове за превишаване на емисионните норми. При още две фирми са установени нарушения, че ползват воден обект за заустване на отпадъчни води без основания, както и в предприятие, което не изпълнява предписания на екоинспекцията.

Наложените глоби и санкции през периода са в размер на близо 15 хиляди лева.

Top