246 сертификати получиха служители на „Централен“

Пресконференция 1

246 сертификати получиха служители на „Централен“ след 9 успешни обучения по проект „Повишаване на квалификацията и компетентността на служителите от общинска администрация Пловдив – район „Централен“. Това стана ясно на финалната пресконференция, която се проведе на 11 декември 2015 година от 10.00 ч. в Дома на културата „Борис Христов“.

По думите на кмета на район „Централен“ Георги Стаменов и на екипа, реализирал проекта, нарастващите изисквания на гражданите към работата на служителите налага познанията и опитът да се черпят чрез различни обучения. По този начин се изграждат и по-добри условия на работа в екип, което ще спомогне за създаването на стабилна организационна среда и за повишаване на доверието на гражданите и бизнеса в района.

Проектът бе спечелен по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, изпълняващ се в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № М13-22-120/24.09.2014 г. Стойността на проекта, който се реализира за 15 месеца, е 130 681,00 лв.

На финалната пресконференция Димитрина Илиева, ръководител на проекта и Маргарита Енчева – координатор на проекта, представиха постигнатите резултати по заложените цели  – проведени 9 обучения и получени 246 сертификати. Основната цел бе  „Повишаване на квалификацията и компетентността на служителите от общинска администрация Пловдив – район „Централен“. Тя е в съответствие с основната цел на процедурата по Приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси” на Оперативната програма „Административен капацитет”, която е насочена към подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество.

Спрямо общата цел на проекта са били дефинирани и две специфични. Едната е свързана с развитие потенциала на общинските служители, която бе постигната чрез повишаване на професионалните умения и квалификация в сферите на тяхната компетентност. Втората – с повишаване капацитета на общинските служители чрез адекватно, актуално и качествено обучение, отговарящо на нуждите на район „Централен”.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top