4 акта за нарушение на Закона за водите наложи пловдивската екоинспекция - DC news

4 акта за нарушение на Закона за водите наложи пловдивската екоинспекция

РИОСВ – Пловдив извърши близо 150 проверки през октомври

През месец октомври експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) извършиха 147 проверки на 110 обекта, реагираха на 49 сигнала и жалби и съставиха 14 акта на нарушители на екологичното законодателство.

Засилено внимание в контролната дейност през месеца бе фокусирано към състоянието на въздуха, като тази тема е от изключителна важност за територията на област Пловдив, особено със започването на отоплителния сезон. Най-много са установените нарушители на Закона за чистотата на атмосферния въздух през октомври. Девет акта са получили производствени дружества, които не са спазили изискванията да предоставят на екоинспекцията информация и отчети за дейността си или не са провеждали собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от производствените им мощности.

Четири акта са съставени на юридически лица, за които е установено, че са нарушили изискванията на Закона за водите – сред тях са хотел с ресторант и цех в община Родопи, център за търговия, сервиз и ремонт на кари и почистваща техника в с. Бенковски, две винарски изби в Съединение и Перущица. След проведен мониторинг е установено, че те са превишили нормите за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, определени в разрешителните им за заустване на отпадъчни води.

Акт е връчен и на физическо лице от село Първенец, общ. Родопи, за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. До това се е стигнало, след като експертите на екоинспекцията са установили изсичане и изкореняване на дървесна растителност и премахване на повърхностния почвен слой в поземлени имоти,  попадащи в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“, без да е проведена изискуемата процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на защитените зони.

През месеца експертите са разгледали и извършили необходимите процедури по оценка на въздействието върху околната среда за внесени в инспекцията 256 инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

За да насочи вниманието на гражданите, местните администрации и бизнеса, РИОСВ – Пловдив продължава информационната кампания, свързана с отговорността за опазване на атмосферния въздух и причините за замърсяването му.

Подобни статии

Top