800 лв. за стихосбирка, 3500 за белетристика на пловдивски автори

Събират предложения да 15 август

За пореден път община Пловдив обяви сесия за набиране на  предложения за финансиране на произведения на пловдивски автори. Предложенията се набират по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ по Наредбата за финансиране на инициативи в сферата на културата до 17.15 ч.15 август 2018 г.

По Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ се финансира подготовката до етап „електронна книга в PDF“ на творби в област: художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, книга за деца), литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография, литературна анкета; историческа литература; краезнание; изкуствознание; културология; и други (вече издавани  творби, важни за Пловдив) по реда и условията на чл.31 до чл.36 от настоящата Наредба.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Пловдив  http://www.plovdiv.bg, в раздел „Култура“, в публикацията „Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив“.

Финансирането е в размер както следва:

1. Стихосбирка – до 800 лв.

2. Белетристична творба – до 3500 лв.

Кой може да кандидатства:

Могат да кандидатстват издателства, които представят пловдивски писатели или важни за града издания.

Срокове за кандидатстване:

Документи за финансиране се приемат от 1 до 15 август 2018 г. в деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Дирекция „Култура и културно наследство“ или по електронен път на адрес: culture@plovdiv.bg  подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо лице.

Предложенията следва да съдържат:

1.    Попълнена Апликационна форма и Бюджет в съответствие с Приложение № 4  – в един екземпляр на хартиен носител;

2. Попълнени декларации в съответствие с Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение № 13 и Приложение № 14 – в един екземпляр на хартиен носител. Приложение 14 се попълва както от кандидата или представляващия го, така и от автора.

3. Текст на ръкописа на електронен носител (CD, USB, DVD).

4.    Документ за постоянен или настоящ адрес на автора

5. Писмено съгласие от автора (в свободен текст) издателството да участва в конкурсната процедура с неговото произведение или (ако е приложимо) – документ за уредени авторски права.

6. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от законен представител на кандидата.

7. Документи (в оригинал или официално заверени, ведно с легализиран превод на български език), удостоверяващи актуалното състояние на кандидата и/или данни относно публичните регистри, в които се съдържа подобна информация – за чуждестранни лица.

1 2

Подобни статии

Top