Супервизия по проект „Аз живея независим живот“ в „Южен“

В административната сграда на район „Южен“ се проведе супервизия на доставчиците на услуги и екипа на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Южен“ – община Пловдив по Проект BG05M90P001-2=002-0209-C001 „Аз живея независим живот“.

Целта на супервизията бе усъвършенстване на знанията и повишаване на качеството на предлаганите услуги. Тя ще бъде предоставяна ежемесечно на доставчиците на услуги и на екипа и ще бъде насочена към:

Оказване на съдействие на доствачиците на усулги за тяхното професионално развитие, целящо ефективното им изпълнение на служебните задължения.

Осигуряване на гаранция, че услугите на лицата с увреждания по проекта отговарят на Методиката за тяхното предоставяне, която е разписана от екипа за управление на проекта.

Осъществяване на текуща проверка за това дали работещите са запознати в пълнота със своите задължения и отговорности по проекта.

На супервизията се обсъдиха и някои основни теми: рисковите ситуации свързани с доставчиците и  потребителите, проблемни ситуации породени от отношенията мужду двете страни на проекта и др.

 

 

 

 

 

 

Подобни статии

Top