Адвокати на протест в Пловдив срещу планирана съдебна ваканция от 15 ноември

Юристите от пловдивската адвокатска колегия излязоха с декларация срещу готвената промяна

Адвокатската колегия в Пловдив излиза на протест днес в 11.00 ч. пред Съдебната палата. Причината – готвената извънредна ваканция на съдилищата, която, според обсъжданите възможности, ще бъде от 15 ноември до 31 декември 2020 г.

В своя декларация адвокатите от Пловдив твърдят, че позицията им е продиктувана от обсъждането на законодателни  предложения, които предвиждат  съдилищата да излязат във ваканция в този период.

Ето и пълния текст на декларацията:

Прокламираната цел на това предложение е, да бъде ограничено разпространението на COVID-19 в съдебната система, но в същото време липсва обосновано проучване и анализ, които да мотивират налагането на именно тази мярка като съразмерна и подходяща за ситуацията към момента. Липсва и анализ за последиците от прилагането на предложената мярка.

Ето защо ние, членовете на Адвокатски съвет – Пловдив, присъединявайки се към подадените вече декларации и позиции по въпроса от АК – Бургас, АК – Смолян, и други адвокатски колегии  в страната, както и на Общността на свободните адвокати и Фейсбук общността на българските адвокати считаме, че подобна мярка е неподходяща, несъразмерна и неоправдана.

Несъмнено следва да се обърне сериозно внимание на опасностите от разпространението на COVID-19, както и да се предприемат адекватни мерки за защита на живота и здравето на всички граждани, в това число магистратите, съдебните служители, адвокатите и страните в съдебните производства. От друга страна, е видно, че няма научни данни и обосновано предположение на база на факти кога се очаква края на подобна епидемиологична обстановка и безспорно условията ни налагат да намерим оптимален начин да се научим да живеем с опасността от вируса на COVID-19. Очевидно спирането изцяло на работата на съдебната  система не би могло да бъде решение в дългосрочен план. Веднъж такава мярка вече бе предприета, като и до момента съдебната система не може да преодолее нейните последици. В началото на разпространението на епидемията от COVID-19 самите ние подходихме предпазливо и апелирахме за затварянето на съдилищата за определен период от време. Сега, познавайки по-добре не само ситуацията с разпространението на вируса, но и последиците от подобна мярка, свързана със затварянето на съдилищата за дълго време, считаме, че повторното й прилагане без преценка на нейната ефективност, би довело като краен резултат на практика до липса на правосъдие през един значителен период от време.

Изключително важно, с оглед осигуряването принципа на разделение на властите, е наличието на работеща съдебна система, която в изпълнение на конституционно закрепените си функции да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съгласно Конституцията, Република България е правова държава и функционирането на съдебната система е именно гарант за  това. В настоящия период на ограничаване правата на гражданите, от особена важност е осъществяване от страна на  съдилищата на контрол за законност на актове и действия на административните органи. Спирането работата на съдилищата би представлявало върховно погазване на правата на гражданите и законните интереси  на юридическите лица, както и би представлявало на практика суспендиране на нормите на Конституцията. Подобно „затваряне“ на съдилищата ще застраши правораздаването в Републиката.

Ние, адвокатите, като гарант за съществуването на гражданското общество и съобразно вменената ни конституционна функция да защитаваме правата на гражданите и законните интереси на юридическите лица, апелираме за спазване на принципите на разделението на властите, съблюдаване на тяхната независимост и въздържането от действия, които биха застрашили устоите на държавността и правовия ред, както и осигуряване неотменимостта на основните конституционно закрепени права, едно от които е правото на защита и достъп до съд.

Считаме, че съдилищата са предприели необходимите противоепидемични мерки за защита на здравето на магистратите, съдебните служители, адвокатите и страните и при спазването им в сградите на съдилищата е ограничена възможността за заразяване в много по-голяма степен спрямо мерките, предприети например в училищата, в производствения сектор или в питейните заведения. Ето защо излизането на съдилищата в съдебна ваканция, не би допринесло за съществено за ограничаване разпространението на COVID-19, но би довело до силно негативни за обществото последици. Само пълноценно  работещата съдебна система би могла да бъде гаранта за спазване на правата и законните интереси на гражданите. Само ефективната съдебна система би могла да спомогне за развитието на търговски оборот по времето на криза, в което възникват редица спорове между стопанските субекти и понякога само бързата и ефективна намеса от страна на правораздавателните органи може да предпази търговците от фалити и да осигури стабилността на търговския оборот, което на свой ред е важен фактор за спасяване на икономиката в очерталата се сериозна криза. Не можем да се съгласим, че в настоящите условия работата на питейните заведения се третира като по-важна за обществото от работата на съдилищата!

Повече от половин година бяха налице условия да се подготвят и да предприемат мерки за адаптиране на съдилищата за работа в условията на пандемията, при положение, че увеличаването на заболеваемостта в есенно-зимния период беше очаквано и публично прокламирано. Съдебната система разполага с достатъчен финансов ресурс за подготовка на правосъдната система за работа в кризисно положение при оправдаване на легитимните правни очаквания на обществото за обезпечена непрекъснатост в работата на правораздавателните органи.

Настояваме вместо спиране работата на съдилищата да се предприемат както законодателни, така и административно-организационни промени, позволяващи по-бързо разработване и внедряване на електронното правосъдие. По този начин много от съдопроизводствените действия и комуникацията със съдилищата ще се извършват електронно, ще се предотврати струпването на повече хора, а от там ще намалее и риска за зараза. Подобен опит има в редица съдилища, включително и в нашия съдебен район, където подобна система за електронен обмен на документи и комуникация със съдилищата, работеше безпроблемно от години. Възможността за електронно подаване на съдебни книжа и документи, попълването на електронните досиета на делата в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) с пълния набор от съдържащите се в тях документи и съдебни актове, което би позволило самостоятелен дистанционен достъп на страните и адвокатите до тях, без да се ангажира времеви и човешки ресурс на съдебните служители за предоставяне на справки са част от реалните мерки, които могат да подпомогнат работата на съдебната система в условията на COVID-19 по начин, че да бъдат защитени и интересите на гражданите и стопанските субекти.

Такава мярка безспорно е и въвеждането на законодателни промени, позволяващи провеждането на съдебни заседания и събирането на някои доказателства чрез видеоконференция, в каквато насока вече са налице проекти за изменения на процесуалните закони.

Мярка срещу разпространението на заразата е и начина на насрочване на съдебните заседания за различни часове, предотвратяващ струпването на чакащи страни в сградите.

Реална мярка срещу разпространението на COVID-19 би следвало да бъде и възможността за отлагането на делата по причина, че адвокат или страна не могат да се явят в съда поради заболяване с вируса на COVID-19 или поставянето им под карантина. Съществуващата разпоредба на  чл.142 ал.2 от ГПК предвижда   отлагане на делото, ако страната и пълномощникът й, при условията на кумулативност не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани. В условията на пандемия особено остро се поставя въпроса за недомислието на подобна норма, която реално не брани интересите на никой от участващите в граждански и административни производства. От една страна при подобна редакция при заболяване на адвокат, без наличие на заболяване на страната по делото, съдът няма задължение да уважи молба за отлагане на делото, а това води до грубо погазване правата на страната. От друга страна, ако под риск да не навреди на интересите на клиента си, адвокатът се явява въпреки наличието на здравни противопоказания в съдебна зала, това поставя под риск живота и здравето на останалите участници в процеса. Ето защо особено наложително е една от мерките за ограничаване на  вируса на COVID-19 е уреждане на процесуалната възможност за отлагане на делата единствено и само при наличие на зараза с COVID-19 или поставяне под карантина на процесуален представител на страна в процеса, както и на самата страна, когато същата няма процесуален представител.

Не следва да се забравя, че до настоящия момент основната икономическа тежест от спирането на работата на съдилищата в периода от 13.03.2020 година до 14.05.2020 година бе понесена именно от българските адвокати. Aдвoĸaтитe, aдвoĸaтcĸитe дpyжecтвa и съдружия бяха изключени oт oбxвaтa нa абсолютно всички меpĸи, пoдпoмaгaщи миĸpo, мaлĸи и cpeдни пpeдпpиятия, зa ĸoeтo в мoмeнтa имa виcящи дeлa в Aдминиcтpaтивния cъд-София град, както и са подадени жaлби и в Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия.

Горното категорично представлява диcĸpиминaция пo oтнoшeниe нa aдвoĸaтитe, aдвoĸaтcĸитe дpyжecтвa и съдружия, като тe ca изĸлючeни oт ĸpъгa нa пoдпoмaгaнитe лицa, тъй ĸaтo ce peгиcтpиpaт пo cпeциaлeн зaĸoн – Зaĸoнa зa aдвoĸaтypaтa, a нe cъглacнo Tъpгoвcĸия зaĸoн или Зaĸoнa зa ĸooпepaциитe. До момента от страна на Правителството и Народното събрание не е отчетено обстоятелството, че aдвoĸaтитe, дopи и дa иcĸaмe, нe мoжeм дa ocъщecтвявaмe aдвoĸaтcĸa дeйнocт в няĸoя oт пpeдвидeнитe в Tъpгoвcĸия зaĸoн фopми, a сме длъжни дa ce peгиcтpиpaмe cъглacнo Зaĸoнa зa aдвoĸaтypaтa. Не бива да се забравя и същността на адвокатската професия, която е натоварена с особената конституционна функция, свързана с подпомагане на гражданите и юридическите лица при упражняване на правото им на защита / чл. 56 и чл. 134 от Конституцията /. В светлината на изложеното, не можем да се съгласим, че намаляването на данък добавена стойност в сферата на ресторантьорството и питейните заведения е по-наложително от намаляването на  данък добавена стойност върху адвокатските услуги, които засягат далеч по-съществени аспекти от живота на гражданите.

Ocвeн че представляват диcĸpиминaция, въведените до момента критерии зacтpaшaвaт и ĸoнĸypeнциятa в paмĸитe нa вътpeшния пaзap пo cмиcълa нa чл.101, пap.1 oт ДФEC, и чл.107 oт ДФEC (c въвeждaнeтo нa ycлoвиe зa дoпycтимocт на подпомагането на търговски дружества или кооперации, то същото би имaло xapaĸтep нa дъpжaвнa пoмoщ, нapyшaвaщa или зaплaшвaщa дa нapyши ĸoнĸypeнциятa). Toвa e тaĸa, тъй ĸaтo пoмoщ щe пoлyчaт нaши пpeĸи ĸoнĸypeнти, c ĸoитo oпepиpaмe нa пaзapa нa ĸoнcyлтaнтcĸи ycлyги, ĸoитo ca peгиcтpиpaни ĸaтo тъpгoвcĸи дpyжecтвa.

За пореден път категорично настояваме за приемането на реални мерки за включване на лицата, упражняващи адвокатска професия в пакета от икономически мерки, в това число в предвидените мерки по Закона за действията по време на извънредно положение, както и в мерките, регламентирани в Постановлението на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации. Считаме, че като граждани на Република България, държавата следва да обезпечи  жизнеспособността на адвокатите и сдруженията на адвокати и да осигури оцеляването на адвокатурата в условията на криза, което на свой ред е гаранция, за жизнеспособността на съсловието, призвано да отстоява правата и законните интереси на съгражданите си.

С предлаганите мерки българските адвокати за отново са пред угрозата да бъдат лишени от правото си на труд, както и да бъдат заставени и в този случай да понесат последиците от подобно решение, като същевременно бъдат лишени от конституционната си роля да защитават правата и законните интереси на българските граждани и юридически лица, който негативен ефект излиза далеч извън частното въздействие на мерките върху икономическото състояние на колегите адвокати. Практиката до момента сочи, че именно в моментите на криза, правата и законните интереси на гражданите и сигурността на търговски оборот са силно застрашени и единствените прегради пред тяхното сериозно засягане са силната и компетентна адвокатура и ефективно работещата съдебна система!

Предвид изложеното категорично изразяваме позицията си, че правосъдната система следва да намери в себе си ресурс и воля за осигуряване на функционирането си в условията на пандемия по начин, гарантиращ ефективната защита на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица.

Декларираме, че ако бъдат приложени мерки за принудителна съдебна ваканция, без да бъдат отчетени интересите на българските граждани и юридически лица и ако за пореден път  апелът ни българските адвокати да бъдат равно третирани и подпомогнати от държавата в този тежък за всички момент не бъде чут, сме решени да предприемем ефективни протестни действия.

Декларацията ще бъде изпратена до Народното събрание, Висшия съдебен съдет, Висшия адвокатски съвет и адвокатските колегии в страната.

Подобни статии

Top