„Адвокати за свободна България” с гражданска дискусия за реформа в адвокатурата

Обществена дискусия по 23-те предложения до Народното събрание

Национална гражданска инициатива „Адвокати за свободна България” организира обществена дискусия по 23-те предложения до Народното събрание за реформа в адвокатурата.

Ето самите предложения: 

1. Пряк избор чрез електронно гласуване от всички адвокати в страната за органите на адвокатските колегии, Висш адвокатски съвет, Контролен съвет и Висш дисциплинарен съд.

2. За изменения в Наказателния кодекс, като бъде добавен „и адвоката” в чл. 116, ал.2 – убийство, 131, ал.2 – телесна повреда и 143, ал.3 – принуда;

3. Право на свободно сдружаване на адвокатите. При 100/сто/ адвоката без значение от кой район са те, да имат право свободно да се сдружават и да образуват адвокатска колегия, която да се регистрира при Висшия адвокатски съвет;

4. Обособяване на адвокатурата, като юридическо лице, което да носи отговорност по реда на ЗОДОВ за вреди причинени на адвокати от актове, действия и бездействия на органи на адвокатурата;

5. Определянето на адвокати за служебни защити и особени представителства да се извършва от адвокатските съвети при спазване на принципа на случайния избор, публичност и ежемесечна пълно отчетност чрез електронна система;

6. Избирателните комисии при избори да не се избира от адвокати, които ще бъдат кандидати при изборите за органи.

7. Всеки адвокат да има право да обжалва изборите пред съд.

8. Законово регламентиране на принципа, че Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС) е най-висшия орган в адвокатурата с участие на адвокатите и отпадане на делегатите. Пред него да се отчитат председателите на Висш АС, Висш ДС, Висш КС, Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет, Висшия дисциплинарен съд. ОСАС да определя бюджета за следващата година на Висш АС, ДС и КС. ОСАС да може да прекратява предсрочно мандатите на всеки един от органите в адвокатурата с обикновено мнозинство от присъстващите. ОСАС да се провежда публично със стенографски протокол на всички изказвания и аудиозапис. По искане с посочен дневен ред на 1/10 от адвокатите от страната да може да се свиква ОСАС, като броя се определя съобразно последния обнародван списък в ДВ. Право на ОСАС да взема решения по всички въпроси, които да бъдат задължителни за органите в адвокатурата и адвокатите.

9. Законово регламентиране на принципа, че Общото събрание на адвокатската колегия (ОС) е органът, пред който се отчитат председателите на АС, ДС, Адвокатския съвет, Контролния  съвет, Дисциплинарния съд. ОС да определя бюджета за следващата година на органите в колегията. ОС да може да прекратява предсрочно мандатите на всеки един от органите в съответната адвокатска колегия с обикновено мнозинство от присъстващите. ОС да се провежда публично със стенографски протокол на всички изказвания и аудиозапис. По искане с посочен дневен ред на 1/10 от адвокатите да може да се свиква ОС, като броя се определя съобразно последния обнародван списък в ДВ. Право на ОС да взема решения по всички въпроси, които да бъдат задължителни за органите в адвокатската колегия.

10. Всички решения и актове на органите на адвокатурата да подлежат на съдебен контрол по реда на Административно-процесуалния кодекс.

1 2

Подобни статии

Top