Акцентират на разделното събиране на отпадъци в Асеновград

Целта е хората да започнат и свикнат да събират разделно и така да се опазва природата

Община Асеновград представя най-важните акценти, заложени в Програмата за управление на отпадъците. Тя ще действа от 2021 г. до 2028 г.

Една от основните цели е изграждане на ефективна и устойчива система за управление на отпадъците в съответствие с екологичното законодателство за ограничавана на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве. Чрез програмата се набляга на подобряване и разширяване на системата за разделно събиране на отпадъци.

Идеята е да се намали количеството депонирани боклуци и да се увеличи това, на рециклираните и оползотворените отпадъци.

В документа се предвижда организиране на кампании за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата. Цели се и предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и образуване на нерегламентирани замърсявания. Не на последно място е помислено и за прилагане на екологосъобразното оползотворяване на отпадъците.

Подобни статии

Top