Три съдилища в Пловдив отсрочиха делата си за времето на извънредно положение

В Районния съд също  прекратяват откритите дела.

С оглед обявеното извънредно положение в Държавата и за предприемане на строги мерки по превенция за предпазване от грипни вируси и COVID – 19 в Районен съд – Пловдив се взеха следните мерки:

Считано от днес, 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА провеждането на открити съдебни заседания по граждански и наказателни производства, с изключение на наказателните производства, разглеждани от дежурен съдия, наказателните производства по Закона за здравето, както и частно-граждански производства, разглеждани от дежурен граждански съдия.

За периода от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. в Районен съд – Пловдив ще продължават да обслужват граждани и адвокати следните служби:

Служба „Регистратура“ на Районен съд – Пловдив ще обслужва граждани и адвокати за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30ч. до 15.30 ч.;

Бюро „Съдимост“ на Районен съд – Пловдив ще обслужва граждани за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 15.30 ч.

Дежурен граждански съдия за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 15.30 ч.;

Цитираните по – горе служби и дежурен съдия са ситуирани в сградата на Съдебна палата – Пловдив, с вход от бул.“Шести септември“ № 167, от където да се осъществява достъпът за граждани и адвокати.

С оглед предприетите ограничителни мерки СЕ ПРИЗОВАВАТ всички граждани и адвокати да ограничат посещенията си в Съдебна палата – Пловдив, като при необходимост от посещение, то да е в неотложен случай.

ПРЕУСТАНОВЯВА се достъпът на граждани и адвокати до деловодствата на Районен съд – Пловдив за периода от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. Справки по дела може да се извършва по телефон в деловодствата, съобразно указателя, посочен в интернет сайта на съда.

За посочения период ПРЕУСТАНОВЯВАТ дейността си: Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“, Адвокатска стая, зала за Публични продани и Информационен център, в който ще има изнесени регистратура на Апелативен съд – Пловдив и регистратура на Окръжен съд – Пловдив.

1 2 3

Подобни статии

Top