Апелативните съдии ще гледат дела чрез видеоконферентна връзка

Вижте мерките за постепенно нормализиране работата на Апелативен съд – Пловдив

Със своя заповед председателят на Апелативен съд – Пловдив Магдалина Иванова разпореди, считано от днес – 14.05.2020 г., да започне насрочването на всички видове дела в открити съдебни заседания.

Отсрочените в периода от 16.03.2020 г. до 13.05.2020 г. дела, да бъдат насрочвани за разглеждане преди ненасрочените и новообразувани дела през същия период. Делата ще  се насрочват по график през по-голям период от време помежду им, с оглед  недопускане на забава и необходимостта от извършване на дезинфекция и проветряване на съдебната зала, след всяко от тях.

Разглеждането на всички дела може да бъде организирано чрез видеоконферентна връзка, в. т.ч. чрез използване на интернет приложения, до отпадане на всички мерки по повод обявената в страната епидемична обстановка. Когато няма обективна възможност за спазване на мерките за безопасност, дело във вече подготвен и обявен график, може да се отсрочи, след съгласуване между съдията докладчик и административния ръководител на съда за друга дата, на която би могло да се осигури нормалното му разглеждане или, по обоснована преценка, за дата, след отмяна на обявената епидемична обстановка. В тези случаи делото ще се вписва в нарочно създаден електронен регистър,  който ще съдържа неговият номер, съдията докладчик, причините за отсрочване и новата дата за насрочване.

В случай, че към 14.05.2020 г. има насрочени съдебни заседания с обичайния темп на работа преди обявяване на извънредното положение в страната – през 10 минути или по няколко дела в един и същи час и не е възможно разглеждането им съобразно мерките за безопасност или съдебното заседание не може да бъде проведено в предварително определената времева рамка, съответните съдебни състави следва да предприемат действия за отсрочване, за което да уведомят административния ръководител или, при забава, да уведомят служителите на съдебната охрана, осъществяващи пропускателния режим за възможната забава в определения график за деня.

1 2

Top